21.april: Til alle foresatte med barn i askerskolen

Nå er det kun noen dager igjen til vi gjenåpner skolene for 1.-4. trinn. I den forbindelse ønsker vi å gi dere litt mer informasjon om hvordan skolene jobber med å legge til rette for trygg gjenåpning.

Som dere sikkert vet, ble veileder for smittevern i barneskolen (1.-7. trinn) offentliggjort mandag 20. april. Vi opplever at veilederen gir tydelige og gode retningslinjer for hvordan skolens ansatte skal ta hensyn til smittevern i en hektisk skolehverdag. Vi anbefaler alle dere å sette dere inn i veilederen for å få forståelse for hvordan driften vil være de neste ukene og hva dere må gjøre hjemme.

Alt blir ikke som før med det første. Vi gjenåpner skolene gradvis, og først ut er første-, andre-, tredje- og fjerdeklassinger. Det blir en god del nye rutiner og tiltak, for at det skal være trygt for både barn og ansatte å være på skolen. Hovedmålet vårt er at vi sammen skal få til en trygg og god hverdag slik at trivsel, helse og opplæring blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi vet ikke når elevene i 5.-10. trinn kan begynne på skolen igjen. Statsråd Guri Melby gjentok nylig at hun håper alle barn kan tilbake på skolen før sommerferien. Vi kommer tilbake med mer informasjon straks vi vet noe mer. 

Gode rutiner

Våre ansatte får god opplæring i smittevern av kommunens bedriftshelsetjeneste, og skolene bruker dagene før gjenåpning til å tilpasse nasjonale retningslinjene til lokale forhold.

Smittevernveilederen for 1.-7- trinn, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, er et levende dokument, og det er rom for endringer etter hvert som skoledriften gjenopptas. Skolene vil i samarbeid med oss jevnlig evaluere skoledriften og rutinene som skolene følger. Det er viktig at foresatte gir tilbakemelding direkte til rektor eller via FAU om hvordan rutiner og skolehverdagen har vært de første dagene.

Hygiene, avstand og sykdom

Formålet med føringene i den nasjonale veilederen er å begrense smittespredningen gjennom bl.a. god hygiene, redusert kontakt mellom mennesker og at syke personer holder seg hjemme.

1. Syke personer må holde seg hjemme

For å forebygge smitte, er det viktig at barn, ansatte og foresatte som har luftveissymptomer eller som sitter i isolasjon eller i karantene, ikke oppsøker skolen. Blir det påvist smitte på skolen, vil vi informere både ansatte og foresatte, og iverksette nødvendige tiltak i samråd med kommuneoverlegen. Det er utarbeidet gode rutiner for varsling, smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter.

Barn, ansatte og foresatte skal/kan møte på skolen/SFO om de:

 • har ingen symptomer på sykdom
 • har vært symptomfrie i ett døgn etter gjennomgått luftveisinfeksjon
 • har typiske symptomer på pollenallergi eller rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon
 • har en i husstanden med symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19

Barn, ansatte og foresatte skal ikke møte på skolen/SFO om de:

 • har luftveissymptomer (selv milde) og sykdomsfølelse
 • har bekreftet covid-19 og skal være i isolasjon
 • er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 og er i karantene

Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre.

2. God hånd- og hostehygiene

Våre ansatte har fått god opplæring i hånd- og hostehygiene. Også skolebarn vil få grundig opplæring i dette. Vi legger vekt på hyppig håndvask, samtidig som vi gjør både håndsprit og tørkepapir lett tilgjengelig flere steder på skolen. Vi legger også opp til grundig og hyppig renhold. Spesielt utsatte områder som f.eks. toaletter, dørhåndtak, leker, nettbrett, bord og stoler vil bli vasket oftere enn vanlig.

3. Redusert kontakt

Redusert kontakt mellom barn og voksne reduserer risiko for smitte. Skolens ledelse vil derfor dele barna i faste grupper med faste ansatte for hver gruppe. Det vil være ca. 15 elever i hver gruppe. Innen en gruppe vil barn og ansatte omgås normalt, på lik linje som i en husstand. Slik ivaretar vi barnas behov for omsorg samtidig som vi begrenser mulighet for smittespredning. De samme gruppene vil så langt som mulig også gjelde for SFO. Det er en fordel at barna ikke omgås mange andre barn på fritiden.

Her er andre smitteverntiltak som også iverksettes på våre skoler:

 • vi bruker større lokaler der det er mulig
 • det blir flere uteaktiviteter
 • bytte av klasserom begrenses
 • barn får egen pult/spise- og aktivitetsplass med god avstand til andre
 • lokaler merkes opp der det er nødvendig for å sikre at barn holder avstand
 • det avtales spredte oppmøtesteder for å begrense antall elever som samles
 • det blir ulike tidspunkt for friminutt med flere voksne til stede
 • elevene spiser i sine grupper og skal ikke dele mat og drikke
 • læringsmateriell og annet skal ikke deles mellom grupper før de er rengjort
 • leker skal ikke tas med hjemmefra
 • klassebamser må i karantene
 • vi iverksetter egne smitteverntiltak for enkelte fag

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler også at bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses. Vi har kontakt med Ruter om skyss, og skolens rektor vil kunne gi dere mer informasjon om dette i løpet av uken. Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever på offentlige transportmidler bør unngås. Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. Elevene må ellers holde en meters avstand til hverandre.

Vi oppfordrer foresatte til å etablere kontakt innad i grupper som også brukes på skolen. Slik vil vi sikre mest mulig effektive smitteverntiltak.

Barn og foresatte med kroniske sykdommer

Barn og unge har så langt ikke vist å ha høy risiko for smitte eller alvorlig forløp av Covid-19. Likevel kan det være enkelte barn som rådes til å unngå oppmøte på skolen. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Vi ber alle foresatte om å sjekke denne. Foresatte til barn som er i risikogruppe bør etablere dialog med skolen for å vurdere muligheter for tilrettelagt undervisning. Det samme gjelder om foresatte selv befinner seg i risikogruppe. Kontakt legen for vurdering om behovet for tilrettelegging.

Skolens samfunnsrolle

Til slutt vil vi minne om at skolen har en avgjørende rolle for barns læring, mestring og trivsel. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Skolen er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Dere skal være trygge på at det er forsvarlig at barna kommer tilbake.

Vi har likevel forståelse for at noen av foresatte kan være bekymret. Vi håper at dialog og god informasjon kan bidra til at flere føler seg tryggere.

Ikke nøl med å ta kontakt med skolens ledelse om dere har spørsmål.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom skole og hjem, og vi håper at alle kan bidra til å få til en god og trygg åpning av skolene.

Med vennlig hilsen
Meera Grepp, kommuneoverlege
Terje Larsen, kommunalsjef for grunnskole
Kai Lund, direktør for oppvekst