Opphør av statistikk for smittetall

Den daglige rapporteringen av smittetall opphører etter anbefaling fra kommuneoverlegene.

I denne fasen av pandemien er smittetallene så usikre at dataene ikke er pålitelige. I tillegg er betydningen av smittetall for befolkningen nå langt mindre.

Koronastatistikk

Tall og grafer med status for vaksinasjonssituasjonen. Tallene oppdateres daglig klokken 10.00 med tall fra forrige døgn.

Tallgrunnlag og kilder for Askers koronastatistikk

Ulike tall fra ulike registere

Oversikt over smittede er hentet fra Fiks smittesporing, som Asker kommune benytter i smittesporingsarbeidet. Statistikken består av smittede som bor eller oppholder seg i Asker - uavhengig av hvor de er folkeregistrert - og som Asker kommune følger opp.

Personer med folkeregistrert adresse i Asker, men som bor eller oppholder seg utenfor kommunen (f.eks. studenter), registreres primært ikke i Fiks og inngår dermed ikke i statistikken.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer smittetall fra registeret som heter "Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)", som inneholder antall smittede etter folkeregistrert adresse. Tallene fra FHI vil derfor kunne avvike fra tallene som hentes fra Fiks.

Feil i tallgrunnlag kan forekomme

Vi tar forbehold om at små endringer i smittetallene kan forekomme i ettertid.

Dette kan skyldes at:

  • smitteoppfølgingen overføres til en annen kommune
  • det har vært feil- eller etterregistrering

Om kart og smittested og bosted

Kartet i statistikkene våre viser en oversikt over antall smittede etter bosted per 100 000 innbyggere. Bosted må ikke forvekslet med smittested, da mange blir smittet utenfor hjemmet. Smittested henger sammen med hvor mye og hvor langt befolkningen i et området forflytter seg i hverdagen (mobilitet).

Antall smittede per 100 000 innbygger gir en oversikt over hvor mange som er smittet i forhold til antall innbyggere i et område. Dette gjøres for å kunne sammenligne smittesituasjonen mellom geografiske områder med forskjellige innbyggertall.

På grunn av at antall smittede i forhold til hele populasjonen er så liten, ganger man antallet med 100 000 innbyggere.    

Smittesituasjon og beredskapsnivå

Det er viktig å merke seg at antall påviste med covid-19 alene ikke er nok til å vurdere smittesituasjonen og beredskapsnivå i kommunen.

Antall smittede må blant annet sees i sammenheng med antall personer som har testet seg, belastningen på sykehusene i regionen, smittetrenden (R-tall), om smittekilden i hovedsak er kjent eller ikke, og flere andre forhold.

Det kreves derfor medisinsk smittevernkompetanse for å gjennomføre en helhetlig risiko-vurdering av smittesituasjonen.

Du kan lese mer om smittesporing her på KS sine nettsider.

Test-tall

Asker kommune har to teststasjoner, Koronaklinikken på Vardåsen og Pons helsetun i Slemmestad. I tillegg gjennomføres det tester hos fastlegene, ved helseinstitusjonene, på legevaktene og sykehusene.

Statistikken vår baserer seg på data fra teststasjonene.

Testdataene registreres manuelt i et internt register.

Vaksinasjon

ASVAK (Askers vaksinasjonsregister) består av data fra SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister), Fiks folkeregister, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Fastlegeregisteret og fra Helseboka, som er kommunens bookingsystem for å registrere seg i vaksinekø og bestille time.

ASVAK gir data på hvor langt Asker kommune er kommet i vaksineringen av de ulike prioriteringsgruppene, og bidrar til å sikre at alle innbyggere tilbys vaksine til riktig tid, med riktig intervall mellom dosene, og ved riktig vaksineklinikk. Asker kommune har ansvar for å vaksinere de som bor og oppholder seg i kommunen

All personinformasjon i ASVAK blir anonymisert når det benyttes til statistikkformål i henhold til personopplysningsloven.

Statistikken for antall vaksinerte personer består av:

  • personer som er folkeregistrert i Asker og blir vaksinert av kommunen (hos vaksinasjonsklinikkene, helseinstitusjoner eller fastleger)
  • personer som er folkeregistrert i Asker og som er vaksinert utenfor kommunen. Dette kan være prioritert helsepersonell som jobber i en annen kommune eller på sykehus, pasienter som har fastlege i en annen kommune (gjestepasienter), og personer som bor utenfor kommunen, for eksempel studenter.
  • personer som er folkeregistrert utenfor kommunen, men som av ulike årsaker har blitt vaksinert av kommunen. Dette kan være prioritert helsepersonell, gjestepasienter og personer som bor/ oppholder seg i kommunen

Andelen vaksinerte beregnes ut fra personer med folkeregistrert adresse i kommunen (daglig oppdatert fra Fiks folkeregister) og personer som ikke er folkeregistrert her, men som likevel er vaksinert av kommunen.

Avvik mellom tall fra ASVAK og SYSVAK

Det vil være avvik mellom kommunens statistikk fra ASVAK og FHIs statistikk basert på SYSVAK. En viktig årsak til dette er at kommunen er pliktig å vaksinere alle som bor eller oppholder seg i kommunen, for eksempel helsepersonell som jobber i kommunen, men ikke har folkeregistrert adresse her.

Folkehelseinstituttets statistikk baserer seg på data fra SYSVAK, og statistikken tar utgangspunkt i innbyggere med folkeregistrert adresse i Asker.

Statistikken fra ASVAK vil inkludere flere personer enn kommunens innbyggere med folkeregistrert adresse i kommunen, fordi de disse personene er eller vil bli tildelt vaksine av Asker kommune.

Av de samme årsakene vil også statistikken for vaksinerte innbyggere avvike fra FHIs oversikt over antall doser tildelt Asker kommune.

Mer informasjon

Om SYSVAK, fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Vaksinestatistikk fra FHI