10. november: Kommuneoverlegens vurdering uke 44

Kommuneoverlegen understreker betydningen av fortsatt grunnleggende smittevern: å holde seg hjemme og teste seg hvis man har symptomer, vaske hendene og hoste i albukroken.

Kort fortalt

Til tross for ytterligere økende smittetrend siste ukene er sykdomsbyrden vurdert som fortsatt relativt lav. Per i dag klarer vi å begrense smitten i klyngene og utbruddene bremses. Testkapasiteten opprettholdes. Økende sosial aktivitet samt vintersesong vil sannsynligvis føre til økende smittetall. 

På grunn av høy vaksinedekning forventes det fortsatt lav sykdomsbyrde med mindre alvorlig sykdom og relativ få innleggelser. Det er fortsatt god nok kapasitet i helse- og omsorgstjenesten, og dette overvåkes tett den nærmeste tiden.  

Kommuneoverlegen understreker betydningen av grunnleggende smittevern, hoste- og håndhygiene, holde seg hjemme og teste seg ved symptomer. Kommunen følger med på nasjonale føringer og ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

På grunn av usikkerhet med hensyn til utviklingen av smittesituasjonen med påfølgende øket belastning på helsetjenesten, vurderes risikonivå  nå til å ligge mellom 1 og 2 (5 er høyeste nivå - 1 er lavest).

Vurdering av smittesituasjonen

Kommuneoverlegen har gjort en helhetlig gjennomgang av smittesituasjonen, sett på indikatorene og gjort en samfunnsmedisinsk vurdering av situasjonen. Risikovurderingen er basert på veiledning fra Folkehelseinstituttet (FHI) og gjennomføres ukentlig. Den påviste smitten i Asker, samt regionale forhold, ligger til grunn for Askers tall.

Asker kommune følger nasjonale regler og råd for smitteverntiltak.

Vaksinasjon

Vaksinasjonsdekning er høy og forventes å øke ytterligere. Oppfriskningsdose er tilbudt til de over 65 år og de fleste beboere på sykehjem er nå beskyttet av 3. dose. Dette innebærer en betydelig lavere risiko for alvorlig covid-19 sykdom og overbelastning av helsevesenet, til tross for økende smittede i enkelte befolkningsgrupper. 

Det er en økning av infeksjoner med vanlig forkjølelsesvirus med høyere enn vanlig forekomst blant 0-4 åringer. 

FHI anbefaler nå at 3. dose koronavaksine til 65+ prioriteres foran influensavaksine da det er økende forekomst av smitte blant fullvaksinerte.  

Smittesituasjonen

Det har vært økende smittetrend for covid-19 de siste ukene. Andelen ukjent smitte er nå på 17 %. Testaktiviteten er noe økende, og andel testede med positiv prøve er fortsatt høyt med 17 %. Det er mulig at en del personer med luftveissymptomer ikke tester seg eller er uregistrert, da de har brukt hjemmetester. 

FHI beregner at mindre smitte påvises nå, og antar at påvist smitte ligger på ca 50 % av reell smitteforekomst. Asker har nå 350 nye smittede per 100 000 innbyggere sett over 14 dager. Ca 56 % av de smittede er over 18 år og ca 30 % av smittede over 18 år er uvaksinert. Det er en høyere forekomst av smitten i gruppen 7-12, 13-18 år og 30-50 år.

Smittetrenden er at flere voksne og flere antall fullvaksinerte smittes. Dette innebærer at vi nå også påviser smitte hos flere fullvaksinerte ansatte i helsetjenestene.

Det har vært en ny innleggelse og et dødsfall på sykehus den siste uken.

Smittemønsteret er fortsatt mindre klynger og spredte tilfeller. Det er flere mindre utbrudd i enkelte skoleklasser. Disse følges opp med utvidet testing. Det er usikkert om smitten har oppstått i husstandene eller på skolen.  

For øvrig er det normal hverdag med økt beredskap som innebærer fortsatt hygiene-tiltak og bli-hjemme-når-syk samt teste seg ved symptomer. I tillegg er det innført bruk av munnbind ved kontakt under 2 meter for ansatte på sykehjem.  

Kapasitet i helsetjenesten

Kapasiteten i helsetjenestene heldøgnsomsorg, legevakt og fastleger vurderes. Det er økt press i alle tjenester med økt luftveisinfeksjoner og påfølgende sykefravær, men det leveres fortsatt forsvarlige tjenester.