18. november: Kommuneoverlegens vurdering uke 45

Risikovurderingen baseres på veiledning fra Folkehelseinstituttet (FHI) og gjennomføres ukentlig. Den påviste smitten i Asker samt regionale forhold ligger til grunn for Askers tall. Asker kommune følger nasjonale regler og råd for smitteverntiltak.

Vaksinasjon

Vaksinasjonsdekning er høy og forventes å øke ytterligere. Oppfriskningsdose er tilbudt til de over 65 år og de fleste beboere på sykehjem er nå beskyttet av 3. dose. Dette innebærer en betydelig lavere risiko for alvorlig covid-19 sykdom og overbelastning av helsevesenet, til tross for økende smittede i enkelte befolkningsgrupper.

Det er en økning av infeksjoner med vanlig forkjølelses virus med høyere enn vanlig forekomst blant 0-4 åringer.

FHI anbefaler nå at 3. dose koronavaksine til 65+ prioriteres foran influensavaksine da det er økende forekomst av smitte blant fullvaksinerte. 86,2% av alle over 18 år har fått to doser koronavaksine.

Smittesituasjonen

Det er fortsatt økende smittetrend for covid-19. Andelen ukjent smitte er nå 16 %. Testaktiviteten er økende, 1,6% av befolkningen, og andel testede med positiv prøve er fortsatt høyt med 14%. Det er mulig at en del personer med luftveissymptomer ikke tester seg eller er uregistrert da de har brukt hjemmetester.

FHI beregner at mindre smitte påvises nå, og antar at påvist smitte ligger på ca 50% av reell smitteforekomst. Andel smittede med ukjent kilde er nå ca 20%. Asker har nå 446 nye smittede/100 000 innbyggere/14 dager hvilket er en betydelig økning fra forrige uke (350). Ca. 60 % av de smittede er over 18 år og ca 53 % av smittede over 18 år er uvaksinert. Det er en høyere forekomst av smitten i gruppen 7-12, 13-18 år og 30-50 år. Det har vært tre nye innleggelse på sykehus den siste uken.

Smittetrenden er flere voksne og flere antall fullvaksinerte som smittes. Dette innebærer at vi nå også påviser smitte hos flere fullvaksinerte ansatte i helsetjenestene. Forekomsten av smitte er likevel betydelig høyere hos uvaksinerte enn vaksinerte da det er mange flere vaksinerte.

Smittemønster

Smittemønsteret er fortsatt mindre klynger og spredte tilfeller. Det er flere mindre utbrudd i enkelte skoleklasser. Disse følges opp med utvidet testing. Det er usikkert om smitten har oppstått i husstandene eller på skolen.

For øvrig er det normal hverdag med øket beredskap som innebærer fortsatt hygiene tiltak og bli-hjemme-når-syk samt teste seg ved symptomer.

Om belastningen på helsetjenestene

Ved økende belasting på helsetjenestene med fare for overbelastning (FHI scenario 2B) vil det være aktuelt å innføre ytterligere tiltak enn dagens nasjonale tiltak.

Det er viktig med fortsatt fokus på nåværende tiltak med hygiene råd, holde seg hjemme ved sykdom og teste seg og det er gitt forsterkede råd om dette. I tillegg er det innført bruk av munnbind ved kontakt under 2 m for ansatte i på sykehjem.

Regionale tiltak som munnbind i enkelte situasjoner og hjemmekontor kan vurderes i neste trinn for å øke avstand/barriere mot smitte samt samarbeid med næringslivet for å redusere smitterisiko.

Kapasitet i helsetjenesten

Vurdering av kapasitet helsetjenestene gjøres for sykehus, kommunal heldøgnsomsorg, legevakt, fastleger. Det er øket press i alle tjenester med øket luftveisinfeksjoner og påfølgende sykefravær men det leveres fortsatt forsvarlige tjenester.

Målet med tiltakene er å begrense smitten for å forebygge for stor belastning på helsetjenesten samt beskytte sårbare pasienter. Det vil være toleranse for høyere smitte nå enn tidligere, på grunn av lavere sykdomsbyrde med mindre belastning på sykehus og lavere risiko for alvorlig sykdom.

Konklusjon

En gjennomgang av indikatorene, sett i samfunnsmedisinsk sammenheng fører til følgende oppsummering:

Til tross for ytterligere økende smittetrend siste ukene er sykdomsbyrden vurdert som fortsatt relativt lav. Per i dag klarer vi å begrense smitten i klyngene og utbruddene er bremses. Testkapasiteten opprettholdes. Vi avventer effekt av forsterkede råd til innbyggere.

Økende sosial aktivitet samt vintersesong vil sannsynligvis føre til økende smittetall. På grunn av høy vaksinedekningen forventes det fortsatt lav sykdomsbyrde med mindre alvorlig sykdom og relativ få innleggelser. Det er fortsatt god nok kapasitet i helse- og omsorgstjenesten, men dette må overvåkes den nærmeste tiden.

På grunn av usikkerhet mht. utvikling av smitten med påfølgende øket belastning på helsetjenesten vurderes risikonivå å ligge mellom 1 og 2.

Konklusjon: Asker kommune vurderes å være på risikonivå 2.