24. november: Kommuneoverlegens vurdering uke 46

Risikovurderingen baseres på veiledning fra Folkehelseinstituttet (FHI) og gjennomføres ukentlig. Den påviste smitten i Asker samt regionale forhold ligger til grunn for Askers tall. Asker kommune følger nasjonale regler og råd for smitteverntiltak.

Vaksinasjonsdekning er høy og forventes å øke ytterligere. Oppfriskningsdose er tilbudt til de over 65 år og de fleste beboere på sykehjem er nå beskyttet av 3. dose. Dette innebærer en betydelig lavere risiko for alvorlig covid-19 sykdom og overbelastning av helsevesenet, til tross for økende smittede i enkelte befolkningsgrupper.

Det er en økning av infeksjoner med vanlig forkjølelsesvirus med høyere enn vanlig forekomst blant 0-4 åringer.

FHI anbefaler nå at 3. dose koronavaksine til 65+ prioriteres foran influensavaksine, da det er økende forekomst av smitte blant fullvaksinerte. 86,5% av alle over 18 år har fått to doser koronavaksine.

Økende smittetrend

Det er fortsatt økende smittetrend for covid-19.  Andelen ukjent smitte er nå 18 %.  Testaktiviteten er økende (1,96% av befolkningen) og andel testede med positiv prøve er fortsatt høyt. Det er mulig at en del personer med luftveissymptomer ikke tester seg eller er uregistrert, da de har brukt hjemmetester.  FHI beregner at mindre smitte påvises nå, og antar at påvist smitte ligger på ca 50% av reell smitteforekomst.

Asker har nå 576 nye smittede per 100 000 innbyggere over en 14-dagersperiode, hvilket er en betydelig økning fra forrige uke (446). Ca 50 % av de smittede er over 18 år og ca 28 % av smittede over 18 år er uvaksinert. Det er en høyere forekomst av smitten i gruppen 7-12 og 30-50 år.

Det har vært to nye innleggelse på sykehus den siste uken. Smittetrenden er at flere voksne og flere antall fullvaksinerte smittes. Dette innebærer at vi nå også påviser smitte hos flere fullvaksinerte ansatte i helsetjenestene. Forekomsten av smitte er likevel betydelig høyere forholdsmessig hos uvaksinerte enn vaksinerte, siden det er mange flere vaksinerte.

I aldersgruppen 75+ er nå ca 50 % vaksinert med den 3. oppfriskningsdosen.

Smittemønster

Smittemønsteret er fortsatt mindre klynger og spredte tilfeller. Det er flere mindre utbrudd i enkelte skoleklasser. Disse følges opp med utvidet testing. Det er økende andel av smitten som vurderes å ha oppstått på skolen men fortsatt er det mange barn sannsynlig smittet i husstandene.  

For øvrig er det normal hverdag med økt beredskap, som innebærer fortsatt hygienetiltak og "bli-hjemme-når-syk", samt teste seg ved symptomer.

Om kapasiteten i helsetjenestene

Ved økende belasting på helsetjenestene med fare for overbelastning (FHI scenario 2B) vil det være aktuelt å innføre ytterligere tiltak enn dagens nasjonale tiltak. Det er viktig med fortsatt fokus på nåværende tiltak med hygieneråd, holde seg hjemme ved sykdom og teste seg, og det er gitt forsterkede råd om dette.

I tillegg er det innført bruk av munnbind ved kontakt under to meter for ansatte i på sykehjem. Det innføres munnbind ved besøk sykehjem i felles arealer. Jevnlig testing i skoler med øket smitte innføres regelmessig.

Regionale tiltak som munnbind i enkelte situasjoner og hjemmekontor kan vurderes i neste trinn for å øke avstand/barriere mot smitte samt samarbeid med næringslivet for å redusere smitterisiko.

Vurdering av kapasitet i helsetjenestene gjøres for sykehus, kommunal heldøgnsomsorg, legevakt og fastleger. Det er økt press i alle tjenester med økning av luftveisinfeksjoner og påfølgende sykefravær, men det leveres fortsatt forsvarlige tjenester. Tjenestene leverer fortsatt de fleste oppdragene, men rapporterer at reservekapasiteten er betydelig redusert.

Målet med tiltakene er å begrense smitten for å forebygge for stor belastning på helsetjenesten, samt beskytte sårbare pasienter. Det vil være toleranse for høyere smitte nå enn tidligere, på grunn av lavere sykdomsbyrde med mindre belastning på sykehus og lavere risiko for alvorlig sykdom. 

Oppsummering

En gjennomgang av indikatorene, sett i samfunnsmedisinsk sammenheng fører til følgende oppsummering: 

Til tross for ytterligere økende smittetrend siste ukene er sykdomsbyrden vurdert som fortsatt relativt lav. Per i dag klarer vi å begrense smitten i klyngene og utbruddene er bremses. Testkapasiteten opprettholdes. Vi avventer effekt av forsterkede råd til innbyggere. Det inviteres til dialog med næringsliv samt kultur og idrettsliv. Økende sosial aktivitet samt vintersesong vil sannsynligvis føre til økende smittetall. På grunn av høy vaksinedekningen forventes det fortsatt lav sykdomsbyrde med mindre alvorlig sykdom og relativ få innleggelser. Helse- og omsorgstjenesten utfører fortsatt de fleste oppgavene men har liten reserve kapasitet til å møte ytterligere reduksjon av ressurser og området må fortsatt overvåkes.  

Pga. usikkerhet med hensyn til utvikling av smitte med påfølgende øket belastning på helsetjenesten og lav reserve kapasitet, vurderes kommunen å være på risikonivå 2 - med fare for utvikling til nivå 2B de nærmeste ukene.

Konklusjon: Asker kommune vurderes å være på risikonivå 2.