Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Endringer i Hjemmetjenesten som følge av koronasmitten

Kort fortalt

Norge er nå i fase to av utbruddet med internsmitte i samfunnet. I denne situasjon er det viktig å beskytte en særlig sårbar gruppe og samtidig skjerme vår helsepersonell slik at de som er avhengig av nødvendig helsehjelp får det.

Det betyr at hjemmetjenesten nå må prioritere sine oppdrag, og utsette oppdrag som kan vente / tas opp igjen etter at driften er normalisert.

For å redusere smittespredning, vurderer hjemmetjenesten nå fortløpende i hvor stor grad vi kan opprettholde tilbudet til bruker. Ved eventuelle endringer i tilbudet for den enkelte, blir det gitt informasjon til dem det gjelder.

Hjemmetjenesten iverksatte fredag 13. mars følgende tiltak:

 1. Eget team for smittebehandling 
  For å begrense antall ansatte som skal gi tjenester der det er behov for smittebehandling, er det opprettet et eget team som er operativt fra mandag 16. mars.

 2. Besøk av nærmeste pårørende 
  Hjemmeboende brukere av hjemmetjenesten henstilles til å få besøk kun av nærmeste pårørende for å hindre smitte. Pårørende med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke komme på besøk.

 3. Besøk fra hjemmetjenesten 
  På grunn av en krevende bemanningssituasjon, vurderer vi kontinuerlig om besøk fra hjemmetjenesten er nødvendige for opprettholdelse av liv og helse, eller om vi kan endre organisering av tjenesten og tilbudet hos den enkelte bruker.
  Hyppigheten av besøk vurderes, i tillegg til at det kan være nødvendig å erstatte besøk med telefonsamtaler. Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, mat og medisiner.

 4. Samarbeid med pårørende 
  Det inngås samarbeid med pårørende om overtakelse av oppgaver i en periode, der det er mulig. F.eks. hjelp til strømper, tilsyn eller dusj. De som blir berørt blir kontaktet. 

 5. Støttekontakttjenesten
  Vi reduserer støttekontakttjenesten da de fleste aktiviteter i samfunnet er avlyst. Vi vurderer å opprettholde tilbudet hos noen få brukere med særskilte behov. De som blir berørt blir kontaktet.

 6. Individuell avlastning
  Vi vurderer å redusere tilbudet om individuell avlastning, i første omgang til de som er minst sårbare. Vi vurderer også om den som blir avlastet er i arbeid og bør fortsette med det. De som blir berørt blir kontaktet.

 7. Omdisponering av personell
  Da vi vil kunne trenge mer personell for å yte nødvendige tjenester, vil vi måtte omdisponere personell fra andre tjenester i kommunen. Dette vil kunne bety at noen av våre tjenestemottakere vil komme til å oppleve å få besøk av personer de ikke er kjent med fra tidligere.

  Personene vil ha ID-kort som sikrer trygge tjenester for den enkelte.

Vi beklager på det sterkest ulempene dette medfører, og ber om forståelse for at vi er nødt til å iverksette tiltak gitt den alvorlige situasjonen vi nå er i.