Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Til foresatte og elever på 10. trinn angående vitnemål og eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn våren 2020 som følge av situasjonen med stengte skoler. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Normalt skal skolene sette standpunktkarakterer de siste én til to månedene med opplæring i faget. Kravene til å sette standpunkt før muntlig eksamen og fellessensur på skriftlig eksamen, bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at skolene kan sette standpunkt helt mot slutten av skoleåret. Lærerne vil prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at elevene får standpunktkarakterer på best mulig grunnlag.

Dato for standpunktkarakterer

Det er besluttet i Asker kommune at det skal være en felles dato for å gi elevene standpunktkarakterer. Elevene informeres om standpunktkarakterene onsdag 10. juni.

Slik setter vi standpunktkarakter

For at standpunktkarakterene i størst mulig grad skal være rettferdige og gis på likt grunnlag, må karakterene være fastsatt i samsvar med læreplanen for faget og gjeldende regelverk. Karakterene er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet gir uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd av opplæringen i faget, slik den er beskrevet i læreplanen for det enkelte fag. Eleven skal være kjent med hva det er lagt vekt på i fastsettingen av hennes eller hans standpunktkarakterer (Forskrift til opplæringsloven § 3-18).

Elevene får standpunktkarakter i orden og adferd

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd (adferd er begrepet som brukes i lovverket og betyr oppførsel). Skolene foretar en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Grunnlaget for vurderingen er skolens og kommunens regler for orden og adferd. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd, skal eleven ha karakteren God.

Vi varsler elever som står i fare for å ikke få standpunktkarakter

Eleven og foreldre skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller står i fare for å få nedsatt standpunktkarakter i orden og/eller adferd. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe grunnlag for standpunktkarakter eller forbedre karakteren i orden eller adferd.

Fravær skal føres på vitnemålet

Fravær fra ungdomsskolen skal føres på vitnemålet. Fraværet føres for hvert trinn på ungdomsskolen. På vitnemålet spesifiseres ikke om fraværet er dokumentert med melding eller ikke. Stort udokumentert fravær kan få innvirkning på karakterene i orden eller adferd. Her gjelder ordensreglene fra de tre gamle kommunene.

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan elev/foresatt kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. For elever med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan fravær strykes fra første dag.​ ​Ta kontakt med skolen om dette. Det er elev/foresatte som må sørge for dokumentasjon og har oversikt over de aktuelle datoene for fravær.

Elev og foresatte har klagerett på standpunktkarakterer

Elev/foresatte kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Klagen må være skriftlig, og den som klager må underskrive klagen. Det må stå i klagen hva du vil klage på.

Eleven, eller den som er gitt skriftlig fullmakt, har rett til å klage på karakter. Er eleven under 15 år, må foreldrene samtykke i klagen.

I Asker kommune ønsker vi at alle opplever god dialog rundt standpunktvurderingen. For å sikre dette, ønsker vi at elev eller foresatte har hatt dialog med faglærer og har fått begrunnelse fra faglærer om vurderingen før vi behandler en eventuell klage.

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt de som har klagerett (elev/foresatt) er gjort kjent med karakteren eller burde gjort seg kjent med den. Asker kommune oppfordrer til at man sender eventuelle klager så raskt som mulig etter at standpunktkarakterene er kjent.

Hvis du klager på standpunktkarakter og/eller på karakter i orden og adferd, bør du begrunne klagen. Klagen sendes til rektor. Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. Den som klager får kopi av det som sendes til Fylkesmannen. Klagebehandling hos Fylkesmannen tar tid og derfor vil et medhold fra Fylkesmannen som fører til en annen karakter, ikke få innvirkning på inntaket til videregående skole.

Med vennlig hilsen,

Terje Larsen kommunalsjef for grunnskole

Veiledning om retten til å klage

Les mer på Udir sine sider.