Til alle foresatte i askerskolen

Fra mandag 3. mai går tiltaksnivået på skolene i Asker fra rødt til ordinært gult. Her følger viktig info.

Nå kan hele skoleklasser være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinær skoledag. Det er viktig at smittevernet på skolen fortsatt blir opprettholdt, både skolen og på fritiden.

Det overordnede målet ved både gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. Vi ber foreldre snakke om smittevernreglene med sine barn for å hjelpe dem til å overholde reglene.

Gult nivå

Følgende tiltak gjelder for gult nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Hele klasser regnes som en kohort, men ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. Unngå trengsel og store samlinger. Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Organisering

På gult nivå vil vanlig klasse/undervisningsgruppe være utgangspunkt for kohortinndelingen. For baseskoler skal elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse. Elever kan bevege seg fritt innenfor sin kohort. Kohortene skal så godt det lar seg gjøre opprettholdes også på SFO. Ansatte kan gå mellom kohortene, men bør holde avstand til elevene og til hverandre.

To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis utendørs. Skolene skal sørge for å unngå større samlinger og trengsel der elevene ikke kan holde en meter avstand til hverandre.

Opplæring i grupper på tvers av klasser og trinn på ungdomstrinnet kan gjennomføres. Elevene skal da sitte kohortvis med faste plasser.

Ungdomsskoleelever bør forsøke å holde avstand i klasse på tvers av kohortene (minst en meter) og unngå fysisk kontakt til andre elever i undervisningen.

Friminutt

Kohortene får tildelt egne områder å være i når det er pause. Flere kohorter kan bruke samme område etter hverandre, uten at det er nødvendig med renhold mellom kohortene. Elevene følges inn av voksen på skolen.

Måltid

Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skolen og ha med seg matpakke. Elevene spiser i sine kohorter. SFO serverer mat.

Hygiene og smittevern

Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke
  • Vask hender før dere kommer på skolen
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen
  • Skolen har tilgjengelig alkoholholdige desinfiseringsmidler til bruk der ikke vask med såpe og vann er mulig.

Sykdom og risikogrupper

Elever og ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er syke, skal ikke være på skolen. Ved symptomer skal elevene sendes hjem eller hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de er symptomfrie. Syke ansatte skal gå hjem fra arbeid så raskt det lar seg gjøre. Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine til skolen, men må følge skolens lokale retningslinjer for levering og henting.

Informasjon fra Helsedirektoratet om hvem som skal holdes hjemme.

Skolekyss

Ungdomsskoleelever i Asker kommune skal, inntil kriseledelsen i Asker beslutter noe annet, bruke munnbind når de tar kollektivtransport eller drosje til skolen.

Mange skolebusser er overfylte. Har du en trygg skolevei og mulighet til å ta sykkelen eller bena fatt for å komme deg til skolen? Da gjør du det mer koronatrygt for dem som er nødt til å bruke buss til skolen.

Les mer om hvordan du reiser koronasmart til skolen her.

Oppstart og avslutning av skoledagen

SFO-aktivitetene er mest mulig ute. Barna møter til morgen-SFO i sine uteområder eller følger lokale retningslinjer. Vi oppforder til at foreldre unngår besøk på skolen og ber om bruk av munnbind når dette skjer.

Elevene venter i sine uteområder til skolen begynner. De blir fulgt inn av en voksen. Vi ber foreldre om å snakke med barna sine og hjelpe dem til å opprettholde få nærkontakter også etter skoletid.

Fritidsaktiviteter

På gult nivå kan barn og unge under 20 år trene/øve som normalt. Les mer her. 

Ytterligere informasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med din skole.

Vennlig hilsen

Kommunalsjef grunnskole

Terje Larsen