Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

8. mai: Nye lettelser i Asker fra mandag

Fra mandag 10. mai blir det noen flere lettelser i Asker kommune. Blant annet åpnes det for at treningssentre kan holde åpent for kommunens innbyggere, for at serveringssteder kan skjenke alkohol ved måltider og at 10 personer kan møtes i private sammenkomster.

- Jeg er svært glad for at vi nå kan fortsette den gradvise gjenåpningen av askersammfunnet, sier ordfører Lene Conradi. – Vi vet at næringslivet, og særlig serveringsbransjen og treningssentrene våre, har blitt svært hardt rammet av nedstengningen av samfunnet.

- Det er derfor gledelig at formannskapet i dag har vedtatt en lokal forskrift som åpner for at våre serveringssteder igjen kan servere alkohol til maten og at treningssentrene igjen kan ønske sine kunder velkommen tilbake til trening, sier Conradi.

- Vi er glad for at det også er mulig med en 17.mai markering ved Skaugum, noe som blir en fin start på nasjonaldagen vår.  

- Så er det slik at vi dessverre fortsatt må holde deler av samfunnet stengt for å holde smittetrykket nede. Jeg vil oppfordrer alle til å følge de råd og regler som nå gjelder for å bidra til at smitten fortsatt holdes nede og vi kan få kontroll på pandemien.

- Fortsett å hold avstand, vaske hender, hold deg hjemme ved sykdom og test deg hvis du tror du kan være smittet, avslutter ordføreren.

Innfører lokal forskrift

Regjeringen besluttet fredag 7. mai å oppheve regionale tiltak for flere kommuner i Viken, blant annet Asker kommune, fra og med 10. mai. Samtidig anbefalte de Asker kommune å innføre forsterkede lokale smitteverntiltak gjennom en lokal forskrift med virkning fra 10. mai.

Formannskapet i Asker vedtok lørdag 8. mai en ny lokal forskrift om forsterkede smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19).

Forskriften gjelder fra mandag 10. mai og inntil videre.

Dette gjelder i Asker nå

Treningssentre kan åpne

Treningssentre kan nå åpne for ordinær aktivitet, men kun for innbyggere i Asker kommune. All aktivitet må skje i tråd med smittevernreglene. Kommunen vil ha dialog med treningssenterne kommende uke.

Følgende steder skal holde stengt

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  - skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  - rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  - annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av:

 • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. 
  Gravferd er definert som et arrangement i covid-19-forskriften §13.
  Av bokstavene a) og b) i paragrafen fremgår at det normalt kan samles inntil 10 personer innendørs, men inntil 100 personer på faste, tilviste plasser. Sistnevnte vil gjelde for kirker når plassen er oppmerket.
 • Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
 • Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.
 • Midlertidige utendørsmarkeder.
 • Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

17.-mai markering på Skaugum

Kommunedirektøren kan treffe vedtak om unntak fra arrangementsforbudet for 17. mai-markering på Skaugum med et begrenset antall personer.

Private sammenkomster

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig.

Påbud om hjemmekontor

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Skjenking av alkohol

 • Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke alkohol frem til kl. 22.00 forutsatt at alkoholserveringen skjer sammen med et måltid.
  Stans av idretts- og fritidsaktiviteter innendørs
 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Lokal forskrift - viser hva som gjelder for Asker nå

Her vises vedtatt forskrift i sin helhet. Vi gjør oppmerksom på at for områder som ikke nevnes i den lokale forskriften, er det de nasjonale reglene som gjelder.

I de tilfellene det er forskjell mellom nasjonal og lokal forskrift, er det den strengeste forskriften (lokal forskrift) som gjelder.


Forskrift om forsterkede smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Asker kommune, Viken

Hjemmel: Fastsatt av Asker formannskap 8. mai 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) § 4-1.

§ 1 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 1. tilbud til de som er bosatt i kommunen.
 2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 3. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
 2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

d) Museer

e) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

f) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

§ 2 Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. covid-19-forskriftens § 13, med unntak av:

a) Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.

b) Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede.

c) Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d) Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.

e) Midlertidige utendørsmarkeder.

f) Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

Kommunedirektøren kan treffe vedtak om unntak fra arrangementsforbudet for 17. mai-markering på Skaugum med et begrenset antall personer.

§ 3 Lokale begrensninger for private sammenkomster

Denne bestemmelse gjelder private sammenkomster som ikke er et arrangement etter definisjonen i covid-19-forskriftens § 13.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig.

Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Forbudet er heller ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Grupper som i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sin definisjon er å anse som «beskyttet» mot Covid-19-sykdom og som kan dokumentere slik beskyttelse, kommer i tillegg til de 10 personene som kan være tilstede samtidig på private sammenkomster.

Dette gjelder personer som:

a) er fullvaksinert mot Covid-19-sykdom

b) har fått én dose med Covid-19-vaksine og det har gått tre til femten  uker etter at dosen er satt

c) har gjennomgått Covid-19-sykdom de siste seks månedene før samlingen finner sted

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.  

§ 4 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 5 Skjenking av alkohol

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 kan servere alkohol i samsvar med covid-19-forskriftens § 14a.

Dersom § 14a oppheves eller endres, skal det någjeldende innholdet fortsatt gjelde for Asker.

§ 6 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.

Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 7 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 8 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 9 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 10. mai 2021 kl. 00.01 og gjelder inntil videre.

Vi minner om at det fortsatt er viktig å følge smittevernreglene:

Vask hendene! Hold avstand! Bli hjemme hvis du er syk! Test deg ved symptomer!