Kompensasjons- og stimuleringsordning for kultur, idrett og frivillighet

Kort fortalt

Asker kommune har opprettet en tilskuddsordning for å bistå frivilligheten, lag og foreninger gjennom og ut av covid-19-krisen.

Tilskudd ytes gjennom 4 ordninger:

- Kompensasjon for inntektstap og merutgifter påløpt pga. myndighetspålagte krav og anbefalinger pga. covid-19-situasjonen i forbindelse med arrangementer i perioden 1. januar 2021 – 31. august 2021.

- Stimuleringstilskudd til lag og foreninger basert på antall medlemmer og grupper/lag per 31.12.20.

- Kompensasjonstilskudd til frivillighetsarbeidet til menighetene i Den norske kirke i Asker.

- Tilskudd til prosjektet «Pandefri».

Kompensasjon for inntektstap og merkostnader ved arrangementer 1.1.21 – 31.8.21.

Det kan søkes om:

 • merkostnader ved arrangement til smitteverntilpassing pga. covid-19-restriksjoner, råd eller anbefalinger fra myndighetene (smittevernutstyr, kostnader til ekstra renhold, større lokaler, flere instruktører mv)
 • midler for å utvikle eller tilpasse aktiviteten til smittevernrestriksjoner, råd eller anbefalinger (digitalisering, digitale tilbud og møteplasser, kompetanseheving hos instruktører og frivillige)
 • mindre inntekter fra arrangement enn budsjettert pga. covid-19; billettinntekter, parkeringsinntekter, loppemarked eller kioskinntekter. Både avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
 • mistede oppdrag pga. avlyste eller delvis gjennomførte arrangement

Søknaden skal dokumenteres med budsjett og regnskap.

Vurdering av tilskuddsberettiget beløp og tildeling.

 • Som tilskuddsberettiget beløp regnes hhv 30% for arrangement som er helt/delvis gjennomført, 50 % dersom arrangementet ble avlyst.
 • Det deles ut lik tildelingsprosent av tilskuddsberettiget beløp, basert på total tilgjengelig ramme i ordningen.

Søknadsfrist 1. oktober.

Søke statlig ordning

Vi anbefaler at de som har hatt tap grunnet myndighetspålagte krav og anbefalinger for covid-19-situasjonen i forbindelse med arrangementer i perioden 1. januar 2021 til 31. oktober 2021, også søker statens kompensasjonsordning, som har frist 15. oktober.

Se informasjon om den statlige støtteordningen her. 

Stimuleringstilskudd til frivillige lag og foreninger

 • tilskuddet deles ut med et basistilskudd til alle foreninger, samt hodetilskudd basert på antall medlemmer pr 31.12.20, uavhengig av alder.
 • søknaden skal beskrive hvilke tiltak som planlegges høsten 2021 for å gjenoppta normal drift av foreningens aktivitet etterhvert som samfunnet gjenåpnes.
 • søknaden må dokumenteres med årsrapport og regnskap for 2020.
 • rapporteringskrav: årsrapport og regnskap for 2021, innsendt innen 1.5.22, på eget skjema fra kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist 1. oktober

Hvem kan søke?

 • Lag og foreninger med hovedvirksomhet i Asker kommune, innen kultur-, frivillighets-, og idrettssektoren, samt humanitære foreninger, registrert i frivillighetsregisteret.
 • Ideelle stiftelser med formål innenfor kulturfeltet/allmennyttige formål.

Søknadsskjema

Det er utarbeidet felles søknadsskjema for begge disse ordningene:

Søk her

Gjennom Askerpakke 2 gis til det også tilskudd til prosjektet Pandefri og frivillighetsarbeidet i menigheter i Den norske kirke. Dette ivaretas av prosjektansvarlig for prosjektet Pandefri og Asker kirkelige fellesråd.