Utlysning: Kunst i offentlige uterom på Risenga

Asker kommune inviterer profesjonelle kunstnere i Viken til å sende inn forslag til kunstprosjekter i uteområdet/parkaksen på Risenga i Asker kalt Mellomromsprosjektet.

Det er satt av 900 000 kroner til utlysningen.

Lek - Hvile – Undring

Hva:

 • Vi er interessert i fysiske installasjoner i områdets uterom, som er synlige og tar plass i området. Det er ønskelig at kunstprosjektet bidrar til refleksjon, engasjement, oppdagelser, aktivitet, lek, hvile eller undring.
 • Vi ønsker at kunstprosjektene er en skulptur/installasjon som oppfordrer til bruk. Viktig at kunsten er tilnærmet vedlikeholdsfri.
 • Kunstprosjektet kan være lite eller omfattende, men det er viktig at ideen kommer tydelig frem, at budsjettet er klart definert så langt det lar seg gjøre, og at prosjektet er gjennomførbart.

Hvor:

 • Kunstprosjektene som leveres kan ta utgangspunkt i plassering flere steder i parkområdet. Se på kartet nedenfor og de fire områdene:

  • Parkaksen
  • Møteplassen
  • Flomveien
  • Brosteinsplassen
Kart over Mellomromsprosjektet på Risenga

Du kan lese mer om de fire områdene nederst i artikkelen.

Hvem kan søke?

 • Utlysningen er rettet mot profesjonelle kunstnere.
 • Både enkeltpersoner og grupper kan søke.
 • Søker må være tilknyttet Viken fylkeskommune gjennom virke eller bosted.
 • Utover den geografiske avgrensningen er invitasjonen åpen og forslagstiller står fritt til å definere prosjektets innhold og plassering innenfor de angitte rammene.

Hvordan:

Konkurransen er i to deler:

Del 1 - idèfasen

I første del av utlysningen inviterer vi til åpen innsendelse av forslag til kunstprosjekter.

Du må legge ved følgende vedlegg i nummerert rekkefølge:

 1. Kort tekst – Maks en A4-side som forklarer idéen/prosjektet.
 2. Enkel idéskisse.
 3. CV som dokumenterer relevant utdanning/kompetanse/praksis/aktivitet.
 4. Enkelt budsjett som viser et overslag over forventede produksjonsutgifter inkludert honorar.

Innsendelsesfrist: 8. des kl. 12:00
Behandlingstid: To uker.

Juryen vil velge inntil 10 kunstnere som blir invitert til å levere ferdige prosjekter med modell til siste juryering.

Del 2 – forslagsdelen

Inntil 10 kunstnere vil få invitasjon videre i konkurransen. I denne fasen vil det være krav til en større innlevering med beskrivelse fra kunstner på hva som kreves av infrastruktur i prosjektet, ferdig budsjett og tydelig skissemateriale eventuelt modell - De kunstnerne vi velger å gå videre med i konkurransen vil få en godtgjørelse på 10 000 kroner for innlevering.

Vinner/vinnere av utlysningen: Vinneren/vinnerne vil bli kontaktet etter endt juryering. Vi ser for oss at mellom ett og fire verk kan bli valgt til å levere til Mellomromsprosjektet, men vi forbeholder oss retten til ikke å gå videre med noen av søknadene.

Kunstprosjektene skal ferdigstilles november 2022.
Kunstner er ansvarlig for å levere vedlikeholdsplan.

Forslag sendes til:
Asker kulturhus Strøket 15 A, 1383 Asker
eller via epost:

Merk forslag med: Mellomromsprosjektet – Risenga

Om Mellomromsprosjektet

Risenga er et viktig samlingspunkt for de som bor i Asker. Mellomromsprosjektet skal være kjernen som binder uteområdene sammen.

Det er et område for idrett og utdanning, med mange arenaer for organisert og uorganisert idrett. I Mellomromsprosjektet ønsker vi å skape et utendørs oppholdsområde som knytter sammen Risenga, og skaper et område som alle føler tilhørighet til. Skisseforslaget baserer seg på tidligere arbeid og innspill som har kommet inn gjennom medvirkning.

I Mellomromsprosjektet har kommunen hatt fokus på å skape enkel fremkommelighet for fotgjengere og syklister, en ryddig trafikksituasjon og åpen overvannshåndtering som tåler flomhendelser. Når logistikken fungerer kan man skape hyggelige plasser og oppholdsområder. Dette ønsker vi å skape gjennom disse områdene.

Parkaksen:

Den tidligere parkeringsplassen til Bleiker vgs. skal transformeres til en grønn lunge. Vegetasjon, lek og sitteplasser skaper et inviterende parkområde for alle som bruker Risenga.

Møteplassen:

En fleksibel og åpen plass som har godt med sitteplasser. Et hyggelig sted å ta kaffen, lunsjen eller samles under et arrangement.

Flomveien:

Denne blågrønne grøfta vil lede flomvann trygt gjennom Risenga, samtidig som den gir muligheter for lek og opphold.

Brosteinsplassen:

Denne plassen skal strammes opp for å skape et tydeligere kjøremønster, sitteplasser og plass til to busstopp. En ny og trygg sykkelvei fra Bleikerveien til ungdomsskolen gir lettere tilkomst med sykkel til Risengas ulike destinasjoner.

Mellomromsprosjektet planlegger å starte opp med arbeidene våren 2022, og ferdigstille senest vinter 2023.

Kunstprosjektene skal finne sted innenfor området som er markert med rosa stiplet linje på kartet.

Se Risengaparkens Designhåndbok (pdf)