Omstillingfond/-tiltak til rammede virksomheter i Asker

Illustrasjonsplakat

Kort fortalt

Som del av Askerpakke 3 for næringslivet, har Asker kommune opprettet et omstillingsfond/-tiltak.

Asker kommune skal etter konkurranse totalt tildele 1,5 million kroner til Askerregistrerte foretak som søker ordningen, og som er blitt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak.  

Hva inngår i støtten?

Tilskudd kan gis til et eller flere av følgende tiltak:

  • Omstilling til nye markeder
  • Omstilling med nye produkter
  • Internopplæring
  • Samarbeidsprosjekter
  • Fellestiltak for næringsutvikling

Søknadskriterier

Søknaden vurderes ut fra antall søkere som fyller kriteriene og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting.

Maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er 150 000 kroner. Det kan ikke søkes til driftsformål.

Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader. Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket - maksimalt kr 600 per time.

Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

Hvem kan søke?

  • Virksomheter registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere virksomheter samarbeide om søknad/tiltak.
  • Virksomheten må ha hatt en omsetning minimum kr 100.000 siste regnskapsår.
  • AS eller Enkeltpersonforetak med 2 eller flere ansatte
  • Enkeltpersonforetak fra landbruksnæringene
  • Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.

Her kan du søke


Asker kommune kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen. 

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

Frister og behandling av søknad

Søknadsfrist er 15. august 2021.

Styringsgruppen for denne ordningen vil vurdere hvilke av søknadene som fyller kriterier og har størst betydning for lokal og regional sysselsetting. Alle søkere vil få beskjed innen 10. september 2021. 

50% av innvilget tilskudd utbetales innen 20.09.2021. De resterende 50% utbetales ved mottatt og godkjent sluttrapport. I spesielle tilfeller kan den siste halvdelen deles i to utbetalinger under forutsetning av fremdrift/utlegg.

Tiltaket må være ferdig til 31.12.2021. Utbetalt forskudd på 50 % kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom tiltaket ikke blir gjennomført.

Har du noen spørsmål, kan du ta kontakt på e-post: