Asker kommune vedtok i mars 2015 ny Strategisk næringsplan for 2014 -2026, med satsingsområder, mål og strategier for 2015-2019. Planen fokuserer på hva kommunen kan, og velger å gjøre som tilrettelegger for næringslivet.

Hovedmålsettingen i planen er gitt ved at Asker skal være en attraktiv næringskommune, og det er innenfor denne satt opp ni satsingsområder:

  • Kunnskapsbedrifter
  • De lokale næringer
  • Infrastrukturens påvirkning på næringslønnsomhet og etablering
  • Næringsarealer i kommuneplanen
  • Internasjonalisering - rekruttering
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Næringslivets samfunnsansvar
  • Omdømme, profilering og synlighet
  • Samarbeid og nettverk over grensene

Planen har ca. 40 forskjellige forslag til tiltak som skal følges opp gjennom de årlige handlingsprogrammene. Sentralt i planen er samarbeid med næringslivet og næringslivets organisasjoner.

Strategisk næringsplan 2014-2026

Varehandel og kompetansebedrifter dominerer

Næringslivet i Asker omsetter for ca 82 milliarder kroner, en oppgang på hele 12% siste år. To næringssegmenter dominerer: Varehandel (detalj og engros) og kompetansebedrifter innenfor tekniske og ingeniørrettede fag. ABB og Varner Gruppen er Askers største foretak med en omsetning på ca. 11 milliarder kroner hver.

Innenfor detaljhandel er IKEA i en særstilling i Asker. IKEA står for 30 % av all detaljhandel i Asker. Ser vi bort fra IKEA har Asker underdekning på vanlig detaljhandel.

Innen ingeniørtjenestene er olje- og gassbransjen dominerende. Som følge av lavere olje- og gasspris er bransjen satt midlertidig noe tilbake. Per juni 2015 var ca. 400 arbeidsplasser blitt borte i Asker, uten at arbeidsledigheten har steget tilsvarende. Gode ingeniører har i stor grad fått arbeid i andre næringer. Varehandelen hadde noe fremgang i 2014 etter å ha erfart tilbakegang året før.

Verdiskapingen (lønn + driftsresultat) for næringslivet i Asker utgjør mer enn 20 milliarder kroner.

Asker sentrum og Holmen-Slependen tyngdepunkt

Tyngden av omsetning og ansatte befinner seg rundt Asker sentrum og på Holmen – Slependen. På disse områdene finner 95 % av Askers totale omsetning sted. Andre områder av Asker som Heggedal, Borgen, Vettre og Vollen utgjør dermed bare en marginal del av næringslivets omsetning.

Tall og fakta