Asker kommune vedtok i mars 2015 ny Strategisk næringsplan for 2014 -2026, med satsingsområder, mål og strategier for 2015-2018. Planen fokuserer på hva kommunen kan gjøre - og velger å gjøre - som tilrettelegger for næringslivet.

Hovedmålsettingen i planen er gitt ved at Asker skal være en attraktiv næringskommune, og det er innenfor denne satt opp ni satsingsområder:

  • Kunnskapsbedrifter
  • De lokale næringer
  • Infrastrukturens påvirkning på næringslønnsomhet og etablering
  • Næringsarealer i kommuneplanen
  • Internasjonalisering - rekruttering
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Næringslivets samfunnsansvar
  • Omdømme, profilering og synlighet
  • Samarbeid og nettverk over grensene

Planen har ca. 40 forskjellige forslag til tiltak som skal følges opp gjennom de årlige handlingsprogrammene. Sentralt i planen er samarbeid med næringslivet og næringslivets organisasjoner.

Varehandel og kompetansebedrifter dominerer

Næringslivet i Asker (dvs. Asker-registrerte foretak) omsatte i 2016 for ca. 72 milliarder kroner. Varehandel (detalj og engros) og kompetansebedrifter innenfor tekniske og ingeniørrettede fag dominerer. Men det var en reell nedgang på hele 8 milliarder kroner fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak olje og gass og næringer knyttet til disse.

Varner Gruppen, ABB og IKEA er Askers største foretak med hovedkontor i Asker og med en omsetning på respektive 11.6, 9.0 og 7.6 milliarder kroner hver.

Varehandel

Detaljhandelen hadde en fin vekst i 2016 med + 6 % per innbygger til totalt 7,2 milliarder kroner. Veksten var særlig innen møbler og (andre) varer til hjemmet. Innenfor detaljhandel er lokaliseringen av IKEA i Asker i en særstilling. IKEA står for ca. 25 % av all detaljhandel i Asker. Ser vi bort fra IKEA har Asker underdekning på detaljhandel sammenlignet med landet for øvrig. 

Kompetansebedrifter 

I ingeniørtjenestene er olje- og gassbransjen fremdeles dominerende i Asker, selv om både 2015 og 2016 var vanskelige år med færre arbeidsplasser. I 2016 ble det også langt lavere omsetning og svakere resultater. Som følge av lavere olje- og gasspris er bransjen satt noe tilbake.

De siste to årene har ca. 1.500 -1.700 oljerelaterte arbeidsplasser blitt borte i Asker. Fra høsten 2017 kan man imidlertid merke en viss bedring.

Ledighet, befolkningsvekst og verdiskaping 

Arbeidsledigheten er ved utgangen av 2016 fortsatt lav med bare ca. 850 ledige (2,8 %) av de totalt ca. 30.100 sysselsatte som er bosatt i Asker. Dels skyldes lav ledighet at ledige /overtallige har funnet seg arbeid i andre (lavere betalte) bransjer, og dels at forholdsvis mange utlendinger med arbeidsforhold i Norge har forlatt/har måttet forlate landet.

Den reduserte (netto) innvandringen medførte at befolkningsveksten i Asker i både i 2015 og 2016 har vært forholdsvis lav med henholdsvis 535 og 676 flere innbyggere. Kommuneplanen opererer med en prognose for netto vekst på årlig 900 – 1 000.

Verdiskapingen (lønn + driftsresultat) for næringslivet i Asker utgjorde i 2016 ca. 19 milliarder kroner. Det er en nedgang på 5 milliarder kroner fra året før. Nedgangen skyldes særlig nedgang i de samlede driftsresultatene. 

Asker sentrum og Holmen-Slependen tyngdepunkt

Tyngden av omsetning og ansatte er samlet rundt Billingstad/Slependen og Asker sentrum. Virksomhetene på Billingstad/Slependen omsetter for 33 milliarder kroner, mens tilsvarende for Asker sentrum er 28 milliarder kroner. I 2015 var områdene områdene like store regnet i omsetning. Av lokalt ansatte har Billingstad/Slependen 4 500 mens Asker sentrum har hele 11 400. Totalt er det i Asker kommune 26 600 arbeidsplasser.

Bedrifter i andre områder som Heggedal, Borgen, Vettre, Vollen, Nesbru og Nesøya utgjør således en mindre del av næringslivets omsetning og arbeidsplassene i bygda.

Tall og fakta