Om næringslivet i Asker

Satsingsområder for næringslivet i nye Asker

Intensjonsavtalen for nye kommunen har følgende hovedmålsettinger for næringsområdet:

 • Den nye kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling
 • Næringsutviklingen i den nye kommunen skal baseres på de lokale fortrinn i de ulike deler av kommunen.
 • Den nye kommunen skal ha en særskilt satsning på å tiltrekke og støtte opp om gründere/ entreprenører som ønsker å starte bedrift i kommunen.
 • Næringspolitikken skal bygges opp rundt de etablerte bedrifter samt satsning på nyetableringer.
 • Det etableres en strategi for opplevelsesnæringen i den nye kommunen basert på kystkultur, historie og reiseliv.

Ny næringsplan vedtatt av kommunestyret 

I intensjonsavtalen som lå til grunn for sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker kommuner heter det at: "Den nye kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling".

Dette har ligget til grunn for utarbeidelsen av næringsplan for den nye kommunen. Planen er bygget opp med strategier og tiltak innenfor 8 innsatsområder:

 • Eksisterende næringer
 • Gründerskap og innovasjonsmiljøer
 • Landbruk
 • Opplevelsesnæringer
 • Nye næringer
 • Grønn konkurransekraft
 • Samarbeid og nettverk
 • Omdømme og synlighet

I tillegg ivaretas infrastruktur, areal og arealbestemmelser i andre kommunale planer.

Gjennomføring av næringsplanen skal måles mot et sett av indikatorer definert ved i hovedsak:

 • flere arbeidplasser i Asker - tilvarende minst halvparten av befolkningsøkningen
 • resultat for Asker i NHOs årlige Kommune-NM blant de 10 beste i landet

Politisk oppfølging av planen skjer halvårlig.

Næringssjef

Asbjørn Flo

Næringssjef
Mob: 91601290