Asker kommune vedtok i mars 2015 ny Strategisk næringsplan for 2015 -2026, med satsingsområder, mål og strategier for 2015-2018. Planen fokuserer på hva kommunen kan gjøre - og velger å gjøre - som tilrettelegger for næringslivet.

Hovedmålsettingen i planen er gitt ved at Asker skal være en attraktiv næringskommune, og det er innenfor denne satt opp ni satsingsområder:

  • Kunnskapsbedrifter
  • De lokale næringer
  • Infrastrukturens påvirkning på næringslønnsomhet og etablering
  • Næringsarealer i kommuneplanen
  • Internasjonalisering - rekruttering
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Næringslivets samfunnsansvar
  • Omdømme, profilering og synlighet
  • Samarbeid og nettverk over grensene

Planen har ca. 40 forskjellige forslag til tiltak som skal følges opp gjennom de årlige handlingsprogrammene. Sentralt i planen er samarbeid med næringslivet og næringslivets organisasjoner.

Varehandel og kompetansebedrifter dominerer

Næringslivet i Asker (dvs. Asker-registrerte foretak) omsatte i 2017 for ca. 73 milliarder kroner. Varehandel (detalj og engros) og kompetansebedrifter innenfor tekniske og ingeniørrettede fag dominerer. Det er en liten økning på drøyt 1 milliarder kroner fra fjoråret, men fortsatt 12 milliarder kroner lavere enn i 2015 grunnet den sterke nedgangen i olje- og gassektoren. Dette medfører nedgang/mindre vekst i skatteinntektene da arbeidstagere har flyttet fra Asker eller fått annet arbeid med lavere lønnsnivå enn det som har vært vanlig.

Det har vært en viss bedring i lønnsomheten hos næringslivet i Asker det siste året.
Varner Gruppen, ABB og IKEA er Askers største foretak med hovedkontor i Asker og med en omsetning på respektive 11.6, 8,6 og 9,0 milliarder kroner hver. IKEA hadde den største økningen, mens Varner Gruppen hadde stillstand og ABB hadde en liten nedgang fra fjoråret.

Varehandel

For varehandel samlet (inkl. engros) ble det i fjor omsatt for 33,5 milliarder kroner, hvilket utgjorde 46 % av all omsetning i Asker. Det var som året før.

Detaljhandelen hadde en vekst i 2017 med + 3 % per innbygger til totalt 7,5 milliarder kroner. Veksten var særlig innen møbler og (andre) varer til hjemmet. Innenfor detaljhandel er lokaliseringen av IKEA i Asker i en særstilling. IKEA står for ca. 25 % av all detaljhandel i Asker. Ser vi bort fra IKEA har Asker underdekning på detaljhandel sammenlignet med landet som helhet, men ligger langt over Bærum, Røyken og Hurum.

Kompetansebedrifter 

I ingeniørtjenestene er olje- og gassbransjen fremdeles dominerende i Asker selv om både 2015 og 2016 var vanskelige år med færre arbeidsplasser. I 2016 spesielt ble det også langt lavere omsetning og svakere resultater. Heller ikke 2017 var bra, og antall arbeidsplasser i bransjen ble noe færre. Den bedringen som observeres i slutten av 2017 er foreløpig helt marginal på omsetning og resultat for 2017 som helhet.

De siste tre årene har ca. 1 800 - 2 000 oljerelaterte arbeidsplasser blitt borte i Asker. Fra høsten 2017 kan man imidlertid merke en viss bedring.

Byggebransjen

Mens det var en liten nedgang innen olje- og gass og stillstand innen varehandel samlet sett, hadde byggebransjen en økning på 24 % i omsetning og med 180 nye arbeidsplasser. Ingen annen bransje bidro like mye til nye arbeidsplasser Asker i 2017.

Ledighet, befolkningsvekst og verdiskaping 

Arbeidsledigheten er ved utgangen av 2017 fortsatt lav, med bare ca. 500 ledige og 750 på tiltak av de totalt ca. 30 400 sysselsatte som er bosatt i Asker. Utenforskapet utgjør kun 4,2 %. Dels skyldes lav ledighet at ledige /overtallige har funnet seg arbeid i andre (lavere betalte) bransjer, og dels at forholdsvis mange utlendinger med arbeidshold i Norge har forlatt/har måttet forlate landet.

Like viktig som lav ledighet er at sysselsettingsgraden ikke fortsetter å synke. I Asker var i 2017 prosentandelen på de mellom 15 - 74 år som var sysselsatt 4,7 % lavere enn 10 år tidligere. (Tallene for Asker er noe bedre enn kommunene rundt Asker).
Den reduserte (netto) innvandringen de siste 3 år og den (nå) negative tilflyttingen til Asker fra andre steder i Norge har medført at befolkningsveksten i Asker i både i 2015, 2016 og særlig 2017 har vært lav med henholdsvis 535, 676 og 145 flere innbyggere. I 1. kvartal i 2018 var utviklingen endog negativ – hvilken den i manns minne ikke tidligere har vært.

Kommuneplanen opererer med en prognose for netto vekst på årlig 900 – 1 000, tilsvarende 350 nye boliger hvert år.

Verdiskapingen (lønn + driftsresultat) for næringslivet i Asker utgjorde i 2017 i underkant av 20 milliarder kroner. Det er økning på bare 3 % fra forrige år. Økningen i verdiskaping per ansatt økte imidlertid med 8 %. Så Asker ser en viss positiv utvikling etter tilbakeslagene i 2015 og 2016.

Asker sentrum og Holmen-Slependen tyngdepunkt

Tyngden av omsetning og ansatte er rundt Billingstad/Slependen og Asker Sentrum. Virksomhetene på Billingstad/Slependen omsatte i 2017 for 33 milliarder kroner, mens tilsvarende for Asker S var 28 milliarder kroner. Av lokalt ansatte hadde Billingstad/ Slependen 4.500 mens Asker S hadde hele 11.400.

Bedrifter i andre områder som Heggedal, Borgen, Vettre, Vollen, Nesbru og Nesøya utgjør således en mindre del av næringslivets omsetning og arbeidsplassene i bygda.

Tall og fakta