Økning i arbeidsplasser

Med unntak av 2015 har Asker hatt en årlig vekst i antall arbeidsplasser hvert år siden 2010. I 2017 var netto økning i midlertid noe beskjeden med en tilvekst på 176 plasser.

Til sammenligning hadde Røyken en netto økning på hele 218, Hurum en nedgang på 30 plasser, mens Bærum også i 2017 som i 2016 og 2015 hadde nedgang.

Av tallene per utgang av 2017 har Asker en fortsatt (mindre) nedgang innen tjenester knyttet til olje/gass i Asker, mens teknisk tjenesteyting, undervisning, helse- og sosial og ikke minst bygg/anlegg har hatt en økning gjennom året. Handelen har vært på det jevne.

Økningen i bygg/anlegg har medført at flere med bare grunnskole i 2017 kunne komme inn i arbeidslivet. Men generelt er det slik at kravene til utdanning øker, og det blir år om annet færre mulige stillinger å søke på de som kun har grunnskole og videregående.

Av 176 nye arbeidsplasser i 2017 kom 123 innen den kommunale forvaltningen, men også privat sektor hadde vekst (+89).

Av de som bor i Asker og er sysselsatt i eller utenfor Asker, arbeider 72 % i privat sektor eller i offentlige foretak.

Ved utgangen av 2017 var det 26 812 (+176) arbeidsplasser i kommunen, mens det var 30 374 (+269) sysselsatte som bodde i kommunen.

Kilde: SSB

Mye ut- og innpendling

Egendekningen, dvs. forholdet mellom sysselsatte og arbeidsplasser er på 88 %.

Bare 10 990 (36 %), ( -140 fra forrige år) av sysselsatte askerbøringer hadde arbeid i egen kommune i 2017. Det er en nedgang også i %. Asker sliter med å øke antall kortreiste arbeidstagere da veksten i de næringer som vokser i stor grad blir dekket med innpendling.

Ubalansen innebærer at 19 382 (+ 407 fra forrige år) ved utgangen av 2017 pendler ut av kommunen for arbeid, mens 15 820 (+ 314 fra forrige år) pendler inn til kommunen for arbeid.

Pendlingen begge veier skjer til en stor grad innen de samme næringer. F.eks. var det innen varehandel i 2015 nesten 10 500 som pendlet ut av kommunen for arbeid, mens omtrent 8 000 pendlet inn.

Utdanningsnivået på de som pendler ut for arbeid er vesentlig høyere enn de som pendler inn.

Flere "kortreiste" arbeidstakere er målsettingen

Det er et sentralt mål for Asker kommune å legge til rette for bedre balanse mellom næringslivets etterspørsel og innbyggernes kompetanse, og dermed redusere også pendlingen. Asker kommune arbeider for "kortreiste arbeidstagere" på mange plan.

Kommunen søker å legge til rette for spesielt kunnskapsbasert næringsliv gjennom bl.a. arealer, internasjonal skole, kollektivtilbud og omtaler og oppmerksomhet.

De siste par årene har svake konjunkturer innen olje og gass gjort oppgaven spesielt krevende. Til dette har kommet også at de næringer som har hatt vekst de siste to år er næringer med forholdsvis lavt lønnsnivå og som da naturlig nok blir dekket opp av innpendlere som bor i kommuner med lavere boutgifter. Nedgangen i innvandring spiller også sterkt inn.

Kunnskapsbasert næringsliv har krav til høyere utdanning som er av interesse og som gir lokale arbeidsmuligheter for Askers godt utdannede befolkning, og for næringslivet i Asker.

Av askerbøringer som er i arbeid, har nesten 53 % fullført utdanning på høyskole eller universitet. Dette er i landssammenheng meget høyt.

Av arbeidsplassene som er i Asker har 44 % av de ansatte høyere utdanning.

Kilde: SSB