Nedgang i arbeidsplasser i 2015

De siste årene har Asker hatt en årlig vekst i antall arbeidsplasser. I 2015 ble det imidlertid en nedgang. Den tallmessige registrerte nedgangen er - 519. Dette utgjør -1,9 %, mot -2,9 % i Bærum, -1,0 % i Røyken og -1,0 for Akershus som helhet.

Det skal understrekes og nevnes at det i 2015 ble foretatt en endring i definisjoner/registergrunnlag av sysselsatte. Dette betyr generelt at den reelle nedgang er noe mindre. Vi vet imidlertid ikke godt nok hvordan denne endringen har slått ut i tallene for den enkelte kommune, verken totalt eller per bransje.

Av tallene per utgangen av 2015 ser vi imidlertid en nedgang innen olje/gass, forretningsmessig tjenesteyting og faktisk også varehandel. På den annen side er det en større økning innen helse- og sosialtjenester på statlig og kommunal side. Asker kommune kan ikke se annet enn at bak mesteparten av økningen skyldes tekniske endringer i forbindelse med definisjoner/ registergrunnlaget fra 2014 til 2015.

Det ble færre private arbeidsplasser i Asker. Det offentlige hadde økning i antall registrerte arbeidsplasser i 2015. 73 % av arbeidsplassene i Asker er nå i privat sektor.

Ved utgangen av 2015 var det 26.604 arbeidsplasser i kommunen, mens det var 29.950 sysselsatte som bodde i kommunen.

Den registrerte nedgangen i antall arbeidsplasser i Asker var noe større enn reduksjon i antall i sysselsatte askerbøringer, dvs. at også innpendlere mistet arbeidsplasser.

Befolkningen økte i 2015 med bare 535 personer (+0,9 %), omtrent bare halvparten av prognoser og tidligere års faktiske økning.

Mye ut- og innpendling

Egendekningen, dvs. forholdet mellom sysselsatte og arbeidsplasser er på 89 %. Men bare 11 268 (37 %) av sysselsatte askerbøringer hadde arbeid i egen kommune. Det er faktisk en liten økning siden forrige år
Ubalansen innebærer at 18 682 pendler ut av kommunen for arbeid, mens 15 336 pendler inn til kommunen for arbeid. Det siste tallet er ca. 500 lavere enn året før.

Pendlingen begge veier skjer til en stor grad innen de samme bransjer. F.eks. er det innen handel nesten 2 500 som pendler ut av kommunen, mens det er omtrent 3 700 som pendler inn for arbeid.

Utdanningsnivået på de som pendler ut for arbeid er vesentlig høyere enn de som pendler inn.

Flere "kortreiste" arbeidstakere

Det er et sentralt mål for Asker kommune å legge til rette for bedre balanse mellom næringslivets etterspørsel og innbyggernes kompetanse, og dermed også redusere pendlingen. Asker kommune arbeider for "Kortreiste arbeidstagere" på mange plan.

Kommunen søker å legge til rette for spesielt kunnskapsbasert næringsliv gjennom bl.a. arealer, internasjonal skole, kollektivtilbud og omtaler og oppmerksomhet.

Kunnskapsbasert næringsliv har krav til høyere utdanning, noe som gir lokale arbeidsmuligheter for Askers godt utdannede befolkning, og for næringslivet i Asker.

Av askerbøringer som er i arbeid, har 52 % fullført utdanning på høyskole eller universitet. Dette er i landssammenheng meget høyt.

Av antall arbeidsplasser i Asker har 43 % av de ansatte høyere utdanning.

Se flere tall og fakta om Asker næringsliv.