Økning i arbeidsplasser i 2016

Med unntak av 2015 har Asker hatt en årlig vekst i antall arbeidsplasser hvert år siden 2010. I 2016 var imidlertid netto økning beskjeden med bare 32 plasser.

Til sammenligning hadde Røyken en netto økning på hele 218 plasser, mens Bærum også i 2016 (som i 2015) hadde en nedgang.

Av tallene per utgang av 2016 ser vi imidlertid en fortsatt nedgang innen olje/gass i Asker, mens kommunikasjon (Kongsberg Digital), helse- og sosial og bygg/anlegg har hatt en økning gjennom året. Kravene til utdanning har økt, og det blir årlig færre mulige stillinger for de som kun har grunnskole og videregående.

Privat sektor hadde samlet sett en nedgang også i 2016.

Av de som bor i Asker og er sysselsatt i eller utenfor Asker, arbeider 72 % i privat sektor eller i offentlige foretak.

Ved utgangen av 2016 var det 26 636 (+32) arbeidsplasser i kommunen, mens det var 30 105 (+65) sysselsatte som bodde i kommunen.

Kilde: SSB

Mye ut- og innpendling

Egendekningen (forholdet mellom sysselsatte og arbeidsplasser) er på 88 %, men bare 11 130 (37 %) av sysselsatte askerbøringer hadde arbeid i egen kommune. Det er en liten nedgang siden forrige år og skyldes trolig omstillingen som foregår.

Ubalansen innebar at 19 020 ved utgangen av 2016 pendlet ut av kommunen for arbeid, mens 15 506 pendlet inn til kommunen for arbeid. Begge tallene er større enn året før.

Pendlingen begge veier skjer til en stor grad innen samme bransjer. Eksempelvis var det i 2015 innen handel nesten 2 500 som pendlet ut av kommunen, mens det var omtrent 3 700 som pendlet inn for arbeid.

Utdanningsnivået på de som pendler ut for arbeid er vesentlig høyere enn de som pendler inn.

Kilde: SSB

Flere "kortreiste" arbeidstakere

Det er et sentralt mål for Asker kommune å legge til rette for bedre balanse mellom næringslivets etterspørsel og innbyggernes kompetanse, og dermed også redusere pendlingen. Asker kommune arbeider for "kortreiste arbeidstagere" på mange plan.

Kommunen søker å legge til rette for spesielt kunnskapsbasert næringsliv gjennom bl.a. arealer, internasjonal skole, kollektivtilbud og omtaler og oppmerksomhet. De siste par årene har svake konjunkturer innen olje og gass gjort oppgaven spesielt krevende.

Kunnskapsbasert næringsliv har krav til høyere utdanning som er av interesse, og som gir lokale arbeidsmuligheter for Askers godt utdannede befolkning og for næringslivet i Asker.

Av askerbøringer som er i arbeid, har nesten 53 % fullført utdanning på høyskole eller universitet. Dette er i landssammenheng meget høyt.

Av arbeidsplassene som er i Asker har 44 % av de ansatte høyere utdanning

Se detaljerte tall og fakta om Asker næringsliv (PDF)