Tall og fakta om næringslivet i Asker

Tall og fakta om næringslivet

Asker kommune har omtrent 95 000 innbyggere, 48 000 sysselsatte og 37 000 arbeidsplasser.

Det er forventet en vekst i befolkningen på 25 700 til ca. 119 000 innbyggere i 2040.

Omtrent 20 000 av sysselsatte (altså ca. 42 % av alle sysselsatte) arbeider i egen kommune (er kortreiste), mens 28 000 pendler ut for arbeid. 17 000 av arbeidsplassene er dekket opp av innpendlere.

Det private næringslivet hadde i 2020 en årlig verdiskaping på ca. 23 milliarder kroner, og omsatte for ca 90 milliarder kroner. Det var en forholdsvis stor framgang fra foregående år.

Nye Asker oppnådde en 11. plass på NHOs Kommune-NM 2021 - 2 plasser fram fra året i forveien.

Det er beregnet en vekst i arbeidsplasser på 12 000 til 46 000 arbeidsplasser i 2040. Det vil altså si ca. 600 flere arbeidsplasser i snitt hvert år. De siste 10 år har snittet for de tre tidligere kommunene vært på 414 flere arbeidsplasser hvert år.

80% av veksten er forventet å skje i Asker Sentrum, på Holmen (Slependen-Billingstad-Holmen-Hvalstad) og i Slemmestad, da det er særlig i Asker Sentrum og Holmen at dagens tyngde befinner seg.

Eksisterende næringer

Kompetansenæringer

Med kompetansenæringer menes her privat næringsliv som krever høy kompetanse hos sysselsatte

I ingeniørtjenestene er olje- og gassbransjen fremdeles dominerende i Asker, selv om både 2015 og 2016 var vanskelige år med færre arbeidsplasser.

Røyken har skapt flest nye arbeidsplasser de siste 2-3 år etter tidligere å ha hatt en negativ utvikling.

For Hurum er bildet de senere år svakt, og Tofte mistet 3-400 arbeidsplasser i 2010 og det har vært vanskelig å få erstattet disse. 

I 2018 viser både  Asker og Bærum vekst igjen og veksten er i de aller fleste bransjer.

Arbeidsplasser

 • Totalt 8.439 arbeidsplasser
  • 2.670 arbeidsplasser innen bergverk og industri
  • 4.141 arbeidsplasser innen forretningsmessig og teknisk tjenesteyting
  • 1.482 arbeidsplasser innen informasjon og kommunikasjon
  • 146 arbeidsplasser innen finansiering og forsikring

Omsetning

 • Bergverk og industri omsatte for 22,6 mrd. kr
 • Forretningsmessig og teknisk tjenesteyting omsatte for 10,0 mrd. kr
 • Informasjon og kommunikasjon omsatte for 4,2 mrd
 • Finans og forsikring omsatte for 2.9 mrd
 • Største foretak registrert i Asker i hver "gruppe" er ABB (industri), TGS (tjenesteyting), Aidon (informasjon) og Lilleaker Boligutvikling (finans)

Helse og sosial, inklusive barnehager

Helse- og sosialsektoren sysselsetter flest i Asker. Sysselsettingen har sammenheng med bredden og størrelsen på det offentlige tilbudet generelt og i kommunen spesielt. Økningen i antall eldre i Asker og en befolkning med økning i psykiske lidelser tilsier en forholdsvis sterk økning i årene framover - og større enn økningen i befolkningen som sådan.

Sektoren er bare i mindre grad avhengig av Norges konjunkturer, og er meget verdifull for vår lokale sysselsetting. Den er kortreist og det er tilbud på arbeidsplasser til både ungdom og voksne, og til dels også for noen ufaglærte.

Sektoren er den eneste i Asker, Røyken og Hurum hvor det er nok arbeidsplasser internt slik at utpendling teoretisk ikke er nødvendig.

Det er et politisk spørsmål i hvilken grad og utstrekning sektoren skal være drevet av det privat som supplement til det offentlige.

Fakta

8.812 arbeidsplasser – største ‘næring’, 24 % av alle i kommunen

 • 32 % av arbeidsplassene i helse og sosial er innen privat eller hos offentlige foretak
 • 9.917 (bosatt) sysselsatte arbeider i næringen i eller utenfor nye Asker
 • Foretak registrert i nye Asker omsetter for 953 mnok og har en driftsmargin på 8 %
 • Helse og sosial er den av de store sektorer som har størst andel kortreiste arbeidstagere
 • De største foretakene registrert i nye Asker er Omsorgspartner, Oslo Sanitetsforening (Asker) og Stiftelsen Manifestsenteret

Lokalt næringsliv – handel, bygg og anlegg og servicenæringer

Handelsnæringen til forbrukere og grossister er en av Askers største næringer – og er lokalisert over hele kommunen. Handelsnæringen med detaljhandel og grossisthandel er Askers nest største næring målt i omsetning og også i arbeidsplasser.

Varehandel over disk er desidert størst i Asker med Billingstad / Slependen som har 50 % av all slik handel i gamle Asker. Varehandel over disk i Hurum og Røyken er beskjeden og ligger langt under landsgjennomsnittet.

Mindre konjunkturavhengig

Både handel, bygg og anlegg og servicenæringer er mer uavhengig av konjunkturer enn andre næringer som f.eks. næringene innen olje og gass og eiendomsdrift. Veksten er første og fremst knyttet til veksten i antall innbyggere i Asker og virker dermed konjunkturdempende sett i lys av import- og eksportnæringene.

De siste årene har særlig bygg og anleggsbransjen hatt en fin utvikling. Og med den tyngden som denne næringen har i Hurum og Røyken lover det bra for den fremtidige utvikling om et mer robust næringsliv.

Trussel fra internett - bilbasert handel

Handelen er en forutsetning for utvikling og vekst og skaper sosiale og kulturelle arenaer for arbeidstakere og innbyggere. Handelen er imidlertid truet grunnet nye handelsformer; les internett. Det er derfor viktig at handelsnæringene utvikler seg i takt med de nye handelsformer - inklusive å også kunne tilby opplevelser.

Vi kommer ikke forbi det faktum at mye handel er bilbasert – i sentrumsområder så vel som i mindre urbane steder. 75 % av all handel i Asker Sentrum er basert på å bruk av privatbil. Dette strider mot våre bærekraftprinsipper.

Justert for prisvekst og befolkningsøkning vil butikkhandelen neppe øke de nærmeste år. Handelsnæringen har utfordringer med å rekruttere fagkyndig lokal arbeidskraft. Dette blir kompensert med innpendling.

Netthandelen øker i omfang, ordinær butikkhandel må styrke seg i konkurransen med dyktige fagpersoner og personlig service som fortrinn.

Gode opplevelser tilknyttet restaurant-, hotell-, og kulturnæringene, bidrar til å øke Askers attraktivitet som bosteds- og arbeidskommune. Interessen for kulturopplevelser er stor i Asker. Det viser økt næringsvirksomhet tilknyttet disse områdene.

Personlig tjenesteyting som treningssentre, frisør, kroppspleie, psykisk velvære etc. representerer et stort mangfold, med økende omsetning de senere år. Bruk av ulike tjenester i hjemmet, hjelp til praktiske utfordringer øker også i takt med vår velstand.

Asker har stor nytte av lokale eiendomsutviklere, byggmestre, håndverkere og entreprenører. Disse bidrar til en ønsket samfunnsutvikling gjennom oppføring av nærings- og boligbygg.

Energi– og brukervennlige bygg medfører at det er lettere å finne leietakere til sentralt plasserte næringsbygg, og å selge nye boliger.

Fakta

 • 7.085 arbeidsplasser i handel, dvs. Askers nest største næring
 • 3.250 arbeidsplasser i bygg og anlegg
 • Handelen inklusive engros omsetter for 34,7 mrd. kr og utgjør 47 % av all omsetning i Asker
 • Detaljhandelen omsetter for 9,4 mrd. kr over disk hvert år, herav 17 % i Røyken og Hurum
 • De største foretak registrert i Asker er Varner Gruppen, Ikea og Møller Bil Vest   
 • Bygge- og anleggsnæringen omsetter for 9,0 mrd. kr
 • De største foretak registrert i Asker er Asker Entreprenør, Harbitzalleen Bolig og Bryn Byggklima
 • Personlig tjenesteyting omsetter for 588 mnok  

Landbruk og skogbruk

 • 225 arbeidsplasser
 • Landbruk og skogbruk omsetter for 224 mnok
 • Største foretak registrert i nye Asker er Skiparviken (virksomheten er i Bergen) etterfulgt av Ravnsborg Gård og Solberg gartneri
 • Landbruk og skogbruk dekker xx % av nye Askers areal

Vi bemerker spesielt at de fleste bønder og skogbrukere ikke har AS. Deres omsetning er ikke med i tallene ovenfor.

Opplevelsesnæringer inkl. overnatting, servering og gårdsturisme

Langs vår 173 km kystlinje er det en stor mulighet for reiseliv og opplevelser. Denne næringen er ikke bare langs kysten, men i hele Asker.

Gode opplevelser i lokalt næringsliv gjør det levende og bærekraftig. Små steder i kommunen er avhengige av besøk for å opprettholde infrastruktur og et godt tilbud til de som bor der hele året. God omsetning har stor betydning for næringen og det skaper arbeidsplasser, gjerne kortreiste.

Hovedmålet for reiseliv og opplevelser er å utvikle og styrke samspillet mellom stedene og reiselivsnæringene i kommunen for å stimulere til bærekraftig næringsutvikling.

Reiseliv omfatter mange samfunnsområder og mange næringer har elementer av reiseliv. Bærekraft er avgjørende og ligger til grunn for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne.

Større og mer helhetlige produkter vil legge grunnlaget for økt verdiskaping og gjøre virksomheten mindre sesongbetont.

Reisende er i hovedsak dagsturister, hovedsakelig bilturister fra Oslo og Østlandet, båtturister, oppholds turister der de bor på egen hytte, hotell, utleiehytte, telt og camping.

Det finnes over 4000 fritidsboliger og de fleste ligger langs kysten. Sist men ikke minst våre egne innbyggere som utgjør omtrent 95 000 personer.

Ledighet, befolkningsvekst og verdiskaping

Arbeidsledigheten er ved utgangen av 2018 fortsatt lav, med bare ca. 870 ledige og 755 på tiltak av de totalt ca. 47.369 sysselsatte som er bosatt i Asker. Utenforskapet utgjør kun 2,2 %.

Dels skyldes lav ledighet at ledige / overtallige har funnet seg arbeid i andre (lavere betalte) bransjer, og dels at forholdsvis mange utlendinger med arbeidshold i Norge har forlatt / har måttet forlate landet.

Like viktig som lav ledighet er at sysselsettingsgraden ikke fortsetter å synke.

Den reduserte (netto) innvandringen i 2017 er nå brutt av en vesentlig forbedring (særlig i gamle Asker) i 2018 med totalt 851 personer, opp fra 654 året før. Kommuneplanen opererer med en prognose for netto vekst på ca 500 nye boliger hvert år.

Verdiskapingen (lønn + driftsresultat) for næringslivet i gml. Asker utgjorde i 2018 i omtrent 21,2 milliarder kroner, opp fra ca 20 mrd. Tilsvarende tall for Røyken og Hurum er henholdsvis 2,4 mrd. og 1 mrd.

Asker sentrum og Holmen-Slependen tyngdepunkt

Privat næringsliv i gamle Asker omsatte for 74.1 mrd i 2018. Tyngden av omsetning og ansatte er rundt Billingstad / Slependen og Asker Sentrum med henholdsvis 45% og 36% av totalen.  

Tilsvarende tall for Røyken er 11 mrd. konsentrert rundt 68% på Spikkestad og Slemmestad. For Hurum er tallene 2,9 mrd. med 70% fordelt på Sætre og Klokkerstua.

Av lokalt ansatte hadde Billingstad / Slependen 4.696 mens Asker Sentrum hadde hele 13.226.

Bedrifter i andre områder som Heggedal, Vollen, Nesbru og store deler av Asker syd utgjør således en mindre del av næringslivets omsetning og arbeidsplasser i bygda.

Mye ut- og innpendling

Egendekningen, dvs. forholdet mellom sysselsatte og arbeidsplasser er på 78 %.

Bare 42% av sysselsatte i nye Asker hadde arbeid i egen kommune i 2018. Det er en nedgang også i %. Asker sliter med å øke antall kortreiste arbeidstagere, da veksten i de næringer som vokser i stor grad blir dekket med innpendling.

Ubalansen innebærer at 27.211 (ca. 58%) ved utgangen av 2018 pendler ut av nye Asker kommune for arbeid, mens 16.696 (ca. 46%) pendler inn til kommunen for arbeid.

Pendlingen begge veier skjer til en stor grad innen de samme næringer. F.eks. var det innen varehandel i 2015 nesten 10 500 som pendlet ut av kommunen for arbeid, mens omtrent 8 000 pendlet inn.

Utdanningsnivået på de som pendler ut for arbeid er vesentlig høyere enn de som pendler inn.

Flere «kortreiste» arbeidstakere er målsettingen

Det er et sentralt mål for Asker kommune å legge til rette for bedre balanse mellom næringslivets etterspørsel og innbyggernes kompetanse, og dermed redusere også pendlingen. Asker kommune arbeider for «kortreiste arbeidstagere» på mange plan.

Kommunen søker å legge til rette for spesielt kunnskapsbasert næringsliv gjennom bl.a. arealer, internasjonal skole, kollektivtilbud og omtaler og oppmerksomhet.

For årene 2015 og 2016 gjorde svake konjunkturer innen olje og gass oppgaven spesielt krevende, selv om 2018 viser bedring. Til dette har kommet også at de næringer som har hatt vekst de siste to år er næringer med forholdsvis lavt lønnsnivå og som da naturlig nok blir dekket opp av innpendlere som bor i kommuner med lavere boutgifter. Nedgangen i innvandring spiller også sterkt inn.

Kunnskapsbasert næringsliv har krav til høyere utdanning som er av interesse og som gir lokale arbeidsmuligheter for Askers godt utdannede befolkning, og for næringslivet i Asker.

Av Asker innbyggere som er i arbeid, har drøyt 47 % fullført utdanning på høyskole eller universitet. Dette er i landssammenheng meget høyt.

Av arbeidsplassene som er i Asker har 41 % av de ansatte høyere utdanning.

Tall og fakta


Sysselsetting, foretak og arbeidsplasser med tabeller

Kilde: SSB

Om befolkningsutvikling, sysselsetting og arbeidsplasser i Asker og sammenslåtte kommuner.

 • 36.805 arbeidsplasser, herav 71 % i det private
 • Helse og sosial sysselsetter flest, varehandelen er nest størst
 • 47.369 sysselsatte
  • Utgjør 68.1 % av alle mellom 15-74 år
  • 20.108 (42 %) er kortreiste sysselsatte og 27.211 (58 %) sysselsatte pendler ut
 • 16.696 pendler inn for arbeid
 • Egenandelen (forholdet antall arbeidsplasser og sysselsatte) er på 78 %
 • 9.698 virksomheter (bedrifter)

Privat næringsliv

Omsetter for 88 mrd. kr, har verdiskaping på 24 mrd. kr og 7,7 % i driftsmargin

 • Gamle Asker er på 11. plass på NHOs kommune NM. Røyken er nr. 53 og Hurum nr. 193
 • Detaljhandelen omsetter for 9,4 mrd. kr
 • Kommuneplanen legger opp til en vekst på 500 boliger per år og en økning på 550 arbeidsplasser per år

Befolkningsendring og sammensetning

 • Befolkningsøkningen samlet for nye Asker tok seg noe opp i 2018
 • Svak vekst i befolkningen i Røyken siste år skyldes særdeles liten innflytting
 • Befolkningsutvikling og - struktur i Hurum er bekymringsfull
 • Befolkningsøkningen i Røyken sammensatt slik at den gir best økt arbeidskraft
 • Andel innvandrere øker jevnt. Asiater utgjør hovedforskjell på kommuneandel
 • Utdanningsnivået er høyere dess nærmere Oslo befolkningen bor

Om de sysselsatte – de som er i arbeid /søker arbeid

 • Andelen sysselsatte som arbeider i helse -og sosial er størst
 • Utdanningsnivået på sysselsatte øker, men er forskjellig i de 3 kommuner
 • Utdanningsnivået på sysselsatte er høyere enn det hos befolkningen >16 år
 • Andelen mellom 15-74 år som er sysselsatt sank ikke ytterligere siste år
 • Andelen mellom 15-74 år som er sysselsatt mye lavere enn for 5 år siden
 • Gjennomgående lik forskjell mellom menns og kvinners sysselsettingsgrad
 • Arbeidsledigheten ikke spesielt stor - øker dog med avstanden fra Oslo
 • Innvandreres sysselsettingsgrad større enn hos nordmenn i Hurum og Røyken
 • Omtrent 30 % av sysselsatte arbeider i offentlig sektor
 • Hurum og Røyken har forholdsvis flere sysselsatte i de praktiske fag
 • Sysselsatte i Asker, Røyken og Hurum bor relativt spredt

Om arbeidsplassene

 • Helse- og sosialtjenester sysselsetter flest i alle kommunene
 • Stor vekst i antall arbeidsplasser i alle kommuner siste år
 • Egendekningen på nær samme nivå som de siste år
 • Utdanningsnivået (les: kravet til) på arbeidsplassene øker år for år

Om bedriftene (virksomhetene)

 • Økningen i antall virksomheter stanset noe opp
 • Nye Asker er robust, og har forholdsvis færre store bedrifter
 • Omtrent samme antall (ny)etableringer som året før
 • Liten vekst i omsetningen hos bedrifter i Asker. Bedre i Røyken og Hurum
 • Lønnsomheten har gått noe opp

Om handelen

 • Økningen i handel flater ut i Asker, men er fremdeles svært god
 • Handelen i Hurum og Røyken er svært liten

Kommune-NM og Verdiskapingen

 • Røyken lavere plassert på NHOs Kommune NM. Asker og Hurum stabile
 • Økt verdiskaping samlet og pr ansatt i alle tre kommuner siste år

Pendlingen

 • Kommunene i Nye Asker har stor utpendling med 58 % av alle sysselsatte
 • Utpendlingen skjer mest i retning av Oslo. Svært liten utpendling vestover
 • Innpendlingen er stor - 46 % av arbeidsplasser var dekket av innpendlere
 • Innpendlingen skjer i hovedsak vestfra
 • Siste år hadde en økning i kortreiste for første gang på mange år

Kilde: SSB og Brønnøysundregistrene