Alle virksomheter som selger tobakksvarer eller tobakksurrogater (e-sigaretter) skal registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Salg av tobakksvarer eller tobakksurrogater på steder uten registrering er ulovlig.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

  • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
  • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
  • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn og kontroll med

Kommunene skal føre tilsyn med salgsstedene av tobakksvarer og tobakkssurrogater i de enkelte kommunene.

Her kan du lese mer om registeret (Helsedirektoratet):

Mer om virksomhetenes registreringsplikt

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres. Registrering gjelder både fast og midlertididig salg. For at kommunene skal kunne føre tilsyn av salget der det skjer til enhver tid, må omreisende salg kun skje der er salgsstedet er registrert.

Unntak gjelder tog og skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

For å kunne registrere på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten (daglig leder, styreleder eller lignende).

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten er registrert i enhetsregisteret.

Om kommunenes tilsyn og kontroll

Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrollers minst en gang årlig. Kommunen skal utføre minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen. Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med kommunens tilsyn eller du ønsker å klage over sanksjoner du har fått, er Fylkesmannen i Oslo og Akershus klageinstans. Det er folkehelselovens kapittel 3 som gjelder for din klagemulighet.

Gebyr / tilsynsavgift

Virksomhetene som har registrert salgssteder i Asker kommune ilegges en årlig kommunal tilsynsavgift på 4 500 kroner. For midlertidige salgssteder ilegges en årlig tilsynsavgift på 1 200 kroner.