Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått innvilget en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og å følge gjeldende regelverk.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Her finner du vedtatt handlingsplan for Asker kommune (PDF).

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholforbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder sentrale regler i forhold til utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen: På enkelte områder utdyper og presiserer forskriften enkelte bestemmelser i alkoholloven

Alkoholreklame-forbudet

Det er forbudt å reklamere for alkoholholdige drikkevarer i Norge. Dette gjelder også i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter og Youtube. 

Brudd på reklameforbudet er straffbart. Det kan resultere i advarsel, prikkbelastning og inndragning av bevillingen i kortere eller lengre tid. Helsedirektoratet kan også pålegge retting og ilegge tvangsmulkt.

Rutiner for internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll, for å sikre at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Lokal forskrift om åpningstider

Se forskrift om åpningstider for serveringssteder, og salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Asker kommune.