Natur og idrett legger høringsforslag (med arbeidskart) om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Asker kommune ut på åpen høring. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2018.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en metode som er løftet fram i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder, framlagt av regjeringen i 2013. Her er det et mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen utgangen av 2018.

Alle skal ha mulighet for friluftsliv

Kartleggingen er en metode for kommunene til å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers.

I første halvår av 2018 satte Natur og idrett i gang kartleggingsprosjektet. Med utgangspunkt i tidligere registreringer (og egen lokalkunnskap) er det utarbeidet et høringsforslag/arbeidskart, basert på typer friluftsområder og kriterier i henhold til Miljødirektoratets håndbok M98-2013.

Avdelingen Natur og idrett ønsker tilbakemelding på kartfesting, klassifisering og verdisetting av friluftlivsområdene. Det ønskes også tilbakemelding på om det finnes ytterligere friluftlivskvaliteter i de registrerte områdene eller områder som ikke er registrert.

Gi oss innspill

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Natur og idrett ved Tomas Westly på telefon 66 90 93 52 eller på e-post.