Alle elever i Asker kulturskole skal oppleve gleden av å lykkes!

Kulturskolen skal gi barn og unge muligheter til å:

 • utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger
 • få et meningsfullt og stimulerende opplæringstilbud og et godt grunnlag for eventuell senere yrkesutdanning
 • utvikle forståelse og opplevelse av kunst som allmennmenneskelig uttrykksform
 • utvikle evnen til refleksjon og undring

Hvem kan få tjenesten

Asker kulturskole er en kommunal tjeneste som er forbeholdt elever bosatt i Asker kommune. Barn og unge i grunnskole og videregående skole kan være elever ved kulturskolen.

Hva kan du forvente av oss

Du kan forvente at:

 • alle faste lærere er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger og utøvere med flere års utdanning fra høgskoler i inn- og utland.
 • eleven blir møtt med omsorg og respekt.
 • eleven får et opplæringstilbud, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset elevens forutsetninger.
 • spilleelevene får en arbeidsplan, halvårsplan og tilbud om konferansetimer.
 • vi strekker oss langt for å holde alle avtaler. Dersom vi må avlyse gir vi beskjed så fort vi kan, vanligvis ved en SMS-melding.
 • alle elever får tilbud om å delta på konserter, forestillinger og utstillinger.

Hva forventer vi av deg

Vi forventer at du som elev:

 • er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget, møter forberedt og i rett tid til undervisningen
 • gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før

Vi forventer at foresatte:

 • oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge undervisningsopplegget.
 • kjøper noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren.
 • gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
 • overholder fristene og følger opp forpliktelsene i undervisningsavtalen
 • melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen om mulig dagen før

Elevavtale/undervisningskontrakt

Inngått avtale er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon via utmeldingsskjemaet på hjemmesiden

Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Elevene i kulturskolen melder seg inn for et fullt skoleår. Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.

Unntak: tilbudene Kor, Teaterlek og teater B.I.T.S er kun bindende for ett semester.

Asker kulturskole yter 25% søskenmoderasjon samt 25% flerfagsrabatt.

Familier med lav inntekt kan søke om friplass.

Permisjon

Permisjon innvilges unntaksvis etter skriftlig søknad. Eksempelvis ved langvarig/kronisk sykdom eller ved skolegang/studier i utlandet.

Avlyste timer

Kulturskolen har anledning til å avlyse undervisningen inntil to ganger i semesteret ved lærers sykdom. Må kulturskolen avlyse flere undervisningstimer vil enten disse bli erstattet, eller deler av semesteravgiften bli refundert.

Betalingsvilkår

Deltakelse i undervisning forutsettes at innbetaling av kontingent er gjort innen frist. Manglende betaling kan føre til at eleven mister sin plass i kulturskolen. Faktura blir tilsendt i september og februar.