Alle elever i Asker kulturskole skal oppleve gleden av å lykkes!

Kulturskolen skal gi barn og unge muligheter til å:

 • utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger
 • få et meningsfullt og stimulerende opplæringstilbud og et godt grunnlag for eventuell senere yrkesutdanning
 • utvikle forståelse og opplevelse av kunst som allmennmenneskelig uttrykksform
 • utvikle evnen til refleksjon og undring

Hvem kan få tjenesten

Asker kulturskole er en kommunal tjeneste som er forbeholdt elever bosatt i Asker kommune. Barn og unge i grunnskole og videregående skole kan være elever ved kulturskolen.

Hva kan du forvente av oss

Du kan forvente at:

 • alle faste lærere er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger og utøvere med flere års utdanning fra høgskoler i inn- og utland.
 • eleven blir møtt med omsorg og respekt.
 • eleven får et opplæringstilbud, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset elevens forutsetninger.
 • spilleelevene får en arbeidsplan, halvårsplan og tilbud om konferansetimer.
 • vi strekker oss langt for å holde alle avtaler. Dersom vi må avlyse gir vi beskjed så fort vi kan, vanligvis ved en SMS-melding.
 • alle elever får tilbud om å delta på konserter, forestillinger og utstillinger.

Hva forventer vi av deg

Vi forventer at du som elev:

 • er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget, møter forberedt og i rett tid til undervisningen
 • gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før

Vi forventer at foresatte:

 • oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge undervisningsopplegget.
 • kjøper noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren.
 • gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
 • overholder fristene og følger opp forpliktelsene i undervisningsavtalen
 • melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen om mulig dagen før

Elevavtale/undervisningskontrakt

Inngått avtale er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon via utmeldingsskjemaet på hjemmesiden

Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Elevene i kulturskolen melder seg inn for et fullt skoleår. Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester. Ved utmelding sier du fra deg retten til å benytte plassen.

Unntak: tilbudene Kor, Teaterlek og teater B.I.T.S er kun bindende for ett semester.

Asker kulturskole yter 25% søskenmoderasjon samt 25% flerfagsrabatt.

Familier med lav inntekt kan søke om friplass.

Permisjon

Permisjon innvilges unntaksvis etter skriftlig søknad. Eksempelvis ved langvarig/kronisk sykdom eller ved skolegang/studier i utlandet.

Avlyste timer

Kulturskolen har anledning til å avlyse undervisningen inntil to ganger i semesteret ved lærers sykdom. Må kulturskolen avlyse flere undervisningstimer vil enten disse bli erstattet, eller deler av semesteravgiften bli refundert.

Betalingsvilkår

Deltakelse i undervisning forutsettes at innbetaling av kontingent er gjort innen frist. Manglende betaling kan føre til at eleven mister sin plass i kulturskolen. Faktura blir tilsendt i september og februar.