Kriterier og fremgangsmåte for å søke om friplass ved kulturskolen.

Hvem kan søke?

Husstander med samlet bruttoinntekt på 5G (per mai 2019 kr 499.290) eller lavere kan søke om friplass. Søknaden gjelder for ett fag og blir skjønnsmessig vurdert utfra inntekt og begrunnelse for søknaden. 

Hvordan søke?

Det må søkes om friplass for hvert semester. Søknaden må sendes skriftlig og være underskrevet samt inneholde begrunnelse for søknaden og all relevant dokumentasjon. Søknadsfristen er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Gjelder søknaden betalingsfritak grunnet sykdom må søknad vedlagt legeerklæring være kulturskolen i hende i løpet av det semesteret søknaden gjelder.

Send søknaden i brev til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker, eller på e-post til post@asker.kommune.no

Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger forblir elevkontingent uendret.

Krav til inntektsdokumentasjon

 • Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av siste selvangivelse.
 • Er foreldrene samboere/gift skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
 • Bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen.
 • Er forelder enslig skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter.
 • Er forelder enke(mann) skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

For arbeidstaker:

 • kopi av siste måneds lønnsslipp eller ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem
 • ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres

For selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende må legge ved bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt. Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen.

For arbeidsledige

Arbeidsledige må legge ved kopi av siste utbetaling fra Nav.

For hjemmeværende

Opplys om du er hjemmeværende i søknaden.

For studenter:

 • kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen på skoleplass
 • dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter/ flyktninger:

 • kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste ”inntektskilde” må det legges ved bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret