Mesteparten av undervisningen ved Asker kulturskole foregår i Askerveien 19, på kulturskolens hovedbase på Østre Asker gård. Lokalene rommer administrasjon samt 12 rom for undervisning, arbeidsrom, musikkbibliotek, slagverksstudio, bandrom, lydstudio, musikkbinge, konsertsal og kantine.

I tillegg har kulturskolen undervisning og aktivitet på diverse andre steder i kommunen, blant annet på skolene, i kulturhuset og på Venskaben.

I tillegg til musikkbingen på Østre Asker gård drifter kulturskolen binger på Arnestad skole og Hvalstad skole.

Historien til Østre Asker gård

Østre Asker gård ble i 1712 delt i to bruk. Lars Nilsøn (1678-1736) var første eier av den halvparten hvor Asker kulturskole i dag holder til.

Siden kan vi nevne Knut Tollefsen Asker (1819–1906), som ble gårdbruker som 20-åring. Han var en framstående mann i Asker på 1800-tallet. I Halvard Torgersens Asker-bok blir han karakterisert på følgende måte: «Knut Asker var en av bygdas mest fremstående menn, måskje den evnerikeste og skarpsindigste av dem alle; en rettlinjet karakter med ubøyelig viljekraft, arbeidsom, energisk, interessert og ungdomsfrisk like opp i den høye alderdom.»

Ifølge artikkelen om Asker-gårdene i AB leksikon drev Knut Asker et mønsterbruk, og han fornyet hele bebyggelsen. Våningshuset ble bygd i 1870-årene, mens driftsbygningen ble satt opp i 1910.

Knut Asker var aktiv i bygdas organisasjonsliv. Videre var han medlem av kommunestyret og ordfører i åtte år. Han drev også skipsrederi og stor isbedrift. Etter ham var det datteren Josefine som drev bruket fram til sin død i 1934.

I 1826 hadde bruket 143 dekar innmark, to hester, fem storfe, fem småfe. I 1939 var status følgende: 168 dekar dyrket jord, to hester, 18 storfe og fire griser. 
Fra begynnelsen på 1900-tallet ble tomter utskilt og området bebygd. I dag er det bare gårdstunet igjen. Dagens eier er Asker kommune.

(Kilde: AB leksikon)