Priser for undervisningstilbudene og instrumentleie ved Asker kulturskole.

Semesteravgift og instrumentleie faktureres to ganger per år (september og februar).

Priser Asker kulturskole 2019
Undervisningstilbud Pris per år (kroner) Pris per semester (kroner)
Ordinær undervisning 
(tegning, maling, keramikk, teater og musikk)
5 110 2 555
     
Samspillgruppe, storband og minigruppe, 
for elever bosatt i Asker
2 810 1 405
Kor 2 810 1 405
Musikkverksted, Teaterlek 2 810 1 405 
Seniorteater 1 340 670
Instrumentleie 1 080

540

Prisene reguleres 1. januar hvert år i henhold til gjeldende handlingsprogram for Asker kommune.

Inngått avtale er økonomisk bindende for hele skoleåret og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon; via utmeldingsskjemaet på hjemmesiden eller e-post kulturskolen@asker.kommune.no.

Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Utmeldingsfristen er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve kontingent for det påfølgende skoleåret.

Asker kulturskole gir 25% søskenmoderasjon (fra søsken nummer to) og 25% flerfagsrabatt (fra fag nummer to). Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

Familier med lav inntekt kan søke om redusert elevkontingent.