Faste, ukentlige treningstider for lag og foreninger

Hvordan søke om treningstid?

Det gjennomføres en årlig fordeling av treningstider. Denne fordelingen gjelder for påfølgende skoleår (høst og vår).

Søknadsfrist for treningstid i haller og gymsaler skoleåret 2019/2020 er mandag 18. mars 2019.

Søknadsskjema

Treningstid: Søk om treningstid gjennom Asker kommunes søknadsportal for treningstid.

Idrettslagene kan også søke på timer til IdrettsGledeaktiviteter (aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelle). Vi ber dere om ikke å søke om mer tid enn dere har bruk for.

Skjema for navnelister: Navnelister for konkurrerende utøvere i individuelle idretter. Hvis du ønsker listen i Excel, ta kontakt med Natur og idrett. Du finner mer informasjoen lenger ned på denne siden, under Askermodellen.

Arrangementer: Skal du søke om halltid til arrangementer, finner du informasjon på denne siden.

Askermodellen - modell for fordeling

Askermodellen er fordelingsmodellen som benyttes ved fordeling av treningstid i kommunens flerbrukshaller, og i Holmen Turnhall. ”Askermodellen” er en matematisk utregningsmodell, og er utarbeidet i samarbeid med Asker Idrettsråd (AIR).

I det elektroniske søknadsskjemaet skal dere dokumentere/registrere antall lag i seriespill og antall tellende individuelle utøvere. Det tas kvalitetssjekk av innmeldte utøvere/lag som søker tid i flerbrukshallene og i turnhallen. Tallene blir kontrollert opp mot medlemsregistreringen i Akershus idrettskrets og de enkelte særkretser/forbund. Opplysningene er tallgrunnlag for beregning av tildelt treningstid i henhold til Askermodellen.

Søknaden skal derfor inneholde:

Lagidretter: Oversikt over antall påmeldte lag i seriespill pågående sesong 2018/19 (lag/utøvere fra 10 år og oppover – født i 2009 eller tidligere).

Individuelle idretter: Navnelister over individuelle utøvere 10 år og eldre (født i 2009 eller tidligere). Skjema «Navnelister individuelle utøvere» skal fylles ut. Merk at det kreves dokumentasjon på at alle 13 år og eldre skal ha konkurrert 3 ganger eller mer, året forut (altså i 2018). Det samme gjelder for 10, 11 og 12 - åringene, med dokumentasjon på at de har konkurrert minst 1 gang i 2018 i approberte konkurranser.

Utøverne skal ikke telles dobbelt innen samme idrettsgren, og det skal kun meldes utøvere fra 10 år og eldre. Passive medlemmer og ledere/trenere skal ikke være med i tallgrunnlaget.

Nye Asker kommune

For kommende sesong (2019/2020) gjelder eksisterende modeller og metoder i de tre kommunene. Dvs. at søknader skal sendes de respektive kommunene og fordeles på grunnlag av nåværende rutiner. Reglement for fordeling av treningstid og arrangement skal harmoniseres i forbindelse med at Asker, Røyken og Hurum kommune blir nye Asker kommune fra 1. januar 2020. Arbeidet med en slik harmoniseringsprosess er anslått til å kunne ta ca 1,5 år. Dette betyr at endelig politisk vedtatt nytt reglement mest sannsynlig tidligst kan gjelde fra og med sesongen 2021-22, og at overgangsordning vil gjelde for sesongen 2020-21.

Idrettshaller/flerbrukshaller

Treningstid i flerbrukshallene fordeles etter Askermodellen. Totalt tilgjengelig tid fordeles til idrettslag i Asker kommune som organiserer utøvere i idretter som har idrettshall som hovedarena for avvikling av seriespill/terminfestede konkurranser. Det reserveres også tid til særskilt fordeling til prioriterte aktiviteter.

Brukere som ikke driver med aktiviteter som får tildelt tid etter Askermodellen, kan søke om tid i gymsaler.

Den årlige fordelingen av haller gjelder fra 15. august til 15. juni. Åpningstider i forbindelse med ferier varierer. Haller i tilknytning til skoler, er stengt på skolenes fridager.
Hver klubb står fritt til å benytte sin treningstid slik de selv ønsker, til egen aktivitet.

Gymsaler

Den årlige fordelingen av treningstider i gymsaler gjelder for perioden 1. september til 15. mai. I denne perioden følger utleien skoleruta, slik at gymsaler er stengt på skolenes fridager. I gymsaler er det både organisert og egenorganisert trening.

Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.

Basisutstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc. er tilgjengelig i gymsalene. Utstyr som skolene gjerne har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere kunne bruke.

Etter søknadsfristens utløp, kan man fortsatt melde interesse i søknadsskjemaet. Vi vil ta kontakt med de som har sendt inn ønsker dersom det skulle bli ledig tid. Det er vanligvis på fredager at det blir noen ledige treningstider i løpet av sesongen.

Antall brukere på trening

Det skal være et minimum antall brukere samtidig på trening, se nedenfor:

 • Individuelle idretter i flerbrukshaller: 12
 • Lagidretter i flerbrukshaller: 14
 • Friidrett innendørs: 20
 • Svømming: 8 per bane i Holmen svømmehall og 6 per bane i Risenga svømmehall, 20 i andre svømmehallidretter
 • Gymsaler: 8

Fordelingsmøter

Det er planlagt fordelingsmøte for flerbrukshaller, gymsaler og svømmehaller torsdag 7. mai 2019, med forbehold om endringer. Lagene kan møte med maks 2 representanter fra hvert idrettslag.

Fordelingsmøter Dato og tid Merknad
Flerbrukshaller og gymsaler Torsdag 7. mai 2019, kl. 17.00-20.00.

Del 1: Fordeling av treningstid i flerbrukshallene. Lagene kan møte med maks 2 representanter fra hvert idrettslag.

Del 2: Fordeling av treningstid i gymsalene.

Svømmehallene Torsdag 7. mai 2019, kl. 14.00-15.30.  

Etter fordelingsmøtene sendes endelig fordeling ut. Leietakerne må melde inn til kommunen hvordan de planlegger å bruke treningstiden, og hvem som er kontaktperson/ansvarlig for de ulike tidene. Alle ledere/trenere må sette seg godt inn i reglementet og branninstruksen.

Reglement

 1. Trening må vike plass for anleggets enkeltarrangementer. Det gis beskjed om dette minst en uke på forhånd.
 2. Klubbene skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre.
 3. Alle brukere/grupper skal ha en navngitt leder over 18 år som skal være tilstede når lokalet er i bruk. Lederen skal være den siste som forlater anlegget etter bruk.
 4. Lærer/leder/trener er ansvarlig for å følge opp at all søppel fjernes i garderober og idrettshall/gymsal når disse forlates etter bruk. Lokalene skal forlates i samme stand som da de ble tatt i bruk.
 5. I anlegget/salen må det ikke brukes utefottøy eller fottøy som setter merker.
 6. Asker kommune aksepterer bruk av vannbaserte klisterprodukter og/eller sprayklister ved håndballaktivitet i følgende idrettshaller; Leikvollhallen (i «hall A»), i Heggedal idrettshall, Vollen idrettshall og Holmenhallen (fjellanlegget). I øvrige idrettshaller aksepteres ikke bruk av håndballklister. Brukere som ikke retter seg etter dette, og benytter andre klistertyper, må påregne å dekke merkostnader for ekstra renhold, samt å kunne bli bortvist fra anlegget.
 7. Der det finnes tilsynsvakt hjelper denne leietakerne til rette og ser til at reglene for orden, utleie, tilsyn, brann- og tyverisikring blir fulgt. Tilsynsvakten skal også føre statistikk over antall brukere.
 8. Leietakere i gymnastikksaler skal kunne bruke utstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc.
 9. Utstyr som skolen gjerne har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere kunne bruke. Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.
 10. Eventuelle skader på lokaler, inventar og utstyr skal straks meldes til tilsynsvakten/Natur og Idrett. Slike skader må etter vurdering erstattes av leietakeren. Anlegget påtar seg intet ansvar for tap av eller skade på leietakernes/brukernes utstyr eller personlige eiendeler. Asker kommune er uten ansvar for ulykker eller skader på personer i forbindelse med utleie.
 11. Leietaker er ansvarlig for å se til at sikkerhet ivaretas ved at utstyr og inventar brukes på korrekt måte. Eksempelvis at håndballmål er festet. Leietaker skal varsle Natur og idrett ved feil på utstyr og inventar.
 12. For øvrig skal de enkelte anleggs regler/ordensregler også følges. Se eventuelle oppslag.

Priser

Haller – trening og arrangement

Trening i vedtatt åpningstid, jfr. tildeling: Gratis

Kamp arrangement – alle haller – idrettslag pr time: 330 kr

Arrangement – idrettslag - pr døgn: 3800 kr

Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner - pr time: 700 kr

Sommertrening i perioden 15. juni – 1. juli + 1. august – 15. august, for idrettslag – pr time: 180 kr

Vinterferie/høstferie/pinse/påske pr time/døgn: Pris på forespørsel

· Idrettsskole – gjeler primært i første og siste uke i skolens sommerferie, rekrutteringstiltak i regi av klubb, gjelder for en hallflate pr klubb: Gratis

Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker: Pris på forespørsel

Leie utover åpningstid i ishall og svømmehall pr time: 975 kr

Leie utover åpningstid i idrettshall pr time: 760 kr

 

Risenga kunstisbane – trening og idrettsarrangement

Trening i åpningstid, jfr. tildeling: Gratis

Kamp/arrangement – idrettslag: 510 kr

Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner - pr time: 700 kr

Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker: Pris på forespørsel

 

Fotballbaner – trening og idrettsarrangement

Trening 15. april – 15. oktober – idrettslag: Gratis

Kamp/arrangement – per påmeldte lag, periode 15. april – 15. oktober – per sesong: 1080 kr

Kunstgress 15. oktober – 15. april – per time: 1440 kr

Kunstgress 15. oktober – 15. april – ugunstige tider - per time: 25 % rabatt

Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner - pr time: 700 kr

Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker: Pris på forespørsel

Kontakt

For mer informasjon om treningstid, kontakt Natur og idrett