Faste, ukentlige treningstider for lag og foreninger

Hvordan søke om treningstid?

Søknadsfrist for treningstid i haller og gymsaler skoleåret 2019/2020 var mandag 18. mars 2019. Endelig treningstidsfordeling vil være klar etter fordelingsmøtet i mai 2019. Treningstider fordeles til klubbene, som igjen fordeler tid til sine lag og grupper. Ta derfor kontakt med ditt idrettslag for spørsmål om intern treningstidsfordeling for klubben.

Her er en oversikt over andre utleielokaler.

Søknadsskjema

Treningstid i haller og gymsaler

Selv om søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 er gått ut, er det mulig å melde interesse for ledige tider som kan oppstå i sesongen. Dette gjøres ved å benytte Asker kommunes søknadsportal for treningstidVi vil ta kontakt med de som har sendt inn ønsker dersom det blir ledig tid. Det vil først være aktuelt fra medio oktober. Det er vanligvis på fredager i gymsaler at det blir noen ledige treningstider i løpet av sesongen.

Askermodellen - modell for fordeling

Askermodellen er fordelingsmodellen som benyttes ved fordeling av treningstid i kommunens flerbrukshaller, og i Holmen Turnhall. ”Askermodellen” er en matematisk utregningsmodell, og er utarbeidet i samarbeid med Asker Idrettsråd (AIR).

I det elektroniske søknadsskjemaet skal dere dokumentere / registrere antall lag i seriespill og antall tellende individuelle utøvere. Det tas kvalitetssjekk av innmeldte utøvere/lag som søker tid i flerbrukshallene og i turnhallen. Tallene blir kontrollert opp mot medlemsregistreringen i Akershus idrettskrets og de enkelte særkretser/forbund. Opplysningene er tallgrunnlag for beregning av tildelt treningstid i henhold til Askermodellen.

Søknaden skal inneholde

For lagidretter

Oversikt over antall påmeldte lag i seriespill pågående sesong 2018/19 (lag/utøvere fra 10 år og oppover – født i 2009 eller tidligere).

For individuelle idretter

Navnelister over individuelle utøvere 10 år og eldre (født i 2009 eller tidligere). Skjemaet «Navnelister individuelle utøvere» skal fylles ut. Merk at det kreves dokumentasjon på at alle 13 år og eldre skal ha konkurrert tre ganger eller mer, året i forveien (altså i 2018). Det samme gjelder for 10, 11 og 12-åringene, med dokumentasjon på at de har konkurrert minst én gang i 2018 i approberte konkurranser (stevner godkjent av idrettsforbund e.l.).

Utøverne skal ikke telles dobbelt innen samme idrettsgren, og det skal kun meldes utøvere fra 10 år og eldre. Passive medlemmer og ledere/trenere skal ikke være med i tallgrunnlaget.

Nye Asker kommune

For kommende sesong (2019/2020) gjelder eksisterende modeller og metoder i de tre kommunene. Dvs. at søknader skal sendes de respektive kommunene og fordeles på grunnlag av nåværende rutiner. Reglement for fordeling av treningstid og arrangement skal harmoniseres i forbindelse med at Asker, Røyken og Hurum kommune blir nye Asker kommune fra 1. januar 2020. Arbeidet med en slik harmoniseringsprosess er anslått til å kunne ta ca 1,5 år. Dette betyr at endelig politisk vedtatt nytt reglement mest sannsynlig tidligst kan gjelde fra og med sesongen 2021-22, og at overgangsordning vil gjelde for sesongen 2020-21.

Idrettshaller/flerbrukshaller

Treningstid i flerbrukshallene fordeles etter Askermodellen. Totalt tilgjengelig tid fordeles til idrettslag i Asker kommune som organiserer utøvere i idretter som har idrettshall som hovedarena for avvikling av seriespill/terminfestede konkurranser. Det reserveres også tid til særskilt fordeling til prioriterte aktiviteter.

Brukere som driver med aktiviteter som ikke får tildelt tid etter Askermodellen, kan søke om tid i gymsaler.

Den årlige fordelingen av haller gjelder fra 15. august til 15. juni. Åpningstider i forbindelse med ferier varierer. Haller i tilknytning til skoler har oppstart fra skolestart, og er stengt på skolenes fridager.
Hver klubb står fritt til å benytte sin treningstid slik de selv ønsker til egen treningsaktivitet.

Gymsaler

Den årlige fordelingen av treningstider i gymsaler gjelder for perioden 1. september til 15. mai. I denne perioden følger utleien skoleruta, slik at gymsaler er stengt på skolenes fridager. Gymsalene er også stengt på dager hvor skolen trenger den til større arrangementer i skolens regi. I gymsaler er det både organisert og egenorganisert trening.

Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.

Basisutstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc. er tilgjengelig i gymsalene. Utstyr som skolene gjerne har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere kunne bruke.

Etter søknadsfristens utløp, kan man fortsatt melde interesse i søknadsskjemaet. Vi vil ta kontakt med de som har sendt inn ønsker dersom det skulle bli ledig tid. Det er vanligvis på fredager at det blir noen ledige treningstider i løpet av sesongen.

Antall brukere på trening

Det skal være et minimum antall brukere samtidig på trening, se nedenfor:

 • Individuelle idretter i flerbrukshaller: 12
 • Lagidretter i flerbrukshaller: 14
 • Friidrett innendørs: 20
 • Svømming: 8 per bane i Holmen svømmehall og 6 per bane i Risenga svømmehall, 20 i andre svømmehallidretter
 • Gymsaler: 8

Fordelingsmøter 7. mai 2019

Fordelingsmøtene er nå avholdt. Etter fordelingsmøtene sendes endelig fordeling ut. Leietakerne må melde inn til kommunen hvordan de planlegger å bruke treningstiden, og hvem som er kontaktperson/ansvarlig for de ulike tidene innen 12. august. Alle ledere/trenere må sette seg godt inn i reglementet og branninstruksen.

Reglement

 1. Trening må vike plass for anleggets enkeltarrangementer. Det gis beskjed om dette minst en uke på forhånd.
 2. Klubbene skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre.
 3. Alle brukere/grupper skal ha en navngitt leder over 18 år som skal være tilstede når lokalet er i bruk. Lederen skal være den siste som forlater anlegget etter bruk.
 4. Lærer/leder/trener er ansvarlig for å følge opp at all søppel fjernes i garderober og idrettshall/gymsal når disse forlates etter bruk. Lokalene skal forlates i samme stand som da de ble tatt i bruk.
 5. I anlegget/salen må det ikke brukes utefottøy eller fottøy som setter merker.
 6. Asker kommune aksepterer bruk av vannbaserte klisterprodukter og/eller sprayklister ved håndballaktivitet i følgende idrettshaller; Leikvollhallen (i «hall A»), i Heggedal idrettshall, Vollen idrettshall og Holmenhallen (fjellanlegget). I øvrige idrettshaller aksepteres ikke bruk av håndballklister. Brukere som ikke retter seg etter dette, og benytter andre klistertyper, må påregne å dekke merkostnader for ekstra renhold, samt å kunne bli bortvist fra anlegget.
 7. Der det finnes tilsynsvakt hjelper denne leietakerne til rette og ser til at reglene for orden, utleie, tilsyn, brann- og tyverisikring blir fulgt. Tilsynsvakten skal også føre statistikk over antall brukere.
 8. Leietakere i gymnastikksaler skal kunne bruke utstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc.
 9. Utstyr som skolen gjerne har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere kunne bruke. Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.
 10. Eventuelle skader på lokaler, inventar og utstyr skal straks meldes til tilsynsvakten/Natur og Idrett. Slike skader må etter vurdering erstattes av leietakeren. Anlegget påtar seg intet ansvar for tap av eller skade på leietakernes/brukernes utstyr eller personlige eiendeler. Asker kommune er uten ansvar for ulykker eller skader på personer i forbindelse med utleie.
 11. Leietaker er ansvarlig for å se til at sikkerhet ivaretas ved at utstyr og inventar brukes på korrekt måte. Eksempelvis at håndballmål er festet. Leietaker skal varsle Natur og idrett ved feil på utstyr og inventar.
 12. For øvrig skal de enkelte anleggs regler/ordensregler også følges. Se eventuelle oppslag.

Priser

Haller – trening og arrangement

 • Trening i vedtatt åpningstid for idrettslag fra Asker tilsluttet NIF, jfr. tildeling: Gratis
 • Kamp arrangement – alle haller – idrettslag pr time: 330 kr
 • Arrangement – idrettslag - pr døgn: 3800 kr
 • Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner - pr time: 700 kr
 • Sommertrening i perioden 15. juni – 1. juli + 1. august – 15. august, for idrettslag – pr time: 180 kr
 • Vinterferie/høstferie/pinse/påske per time/døgn: Pris på forespørsel
 • Idrettsskole – gjelder primært i første og siste uke i skolens sommerferie, rekrutteringstiltak i regi av klubb, gjelder for en hallflate per klubb: Gratis
 • Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker: Pris på forespørsel
 • Leie utover åpningstid i ishall og svømmehall per time: 975 kr
 • Leie utover åpningstid i idrettshall per time: 760 kr

Gymsal – trening

 • Trening for idrettslag fra Asker tilsluttet NIF i vedtatt åpningstid, jfr. tildeling: Gratis
 • Trening for private treningsgrupper i vedtatt åpningstid, jfr. tildeling: 230 kr per time

Risenga kunstisbane – trening og idrettsarrangement

 • Trening i åpningstid, jfr. tildeling: Gratis
 • Kamp/arrangement – idrettslag: 510 kr
 • Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner - per time: 700 kr
 • Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker: Pris på forespørsel

Fotballbaner – trening og idrettsarrangement

 • Trening 15. april – 15. oktober – idrettslag: Gratis
 • Kamp/arrangement – per påmeldte lag, periode 15. april – 15. oktober – per sesong: 1080 kr
 • Kunstgress 15. oktober – 15. april – per time: 1440 kr
 • Kunstgress 15. oktober – 15. april – ugunstige tider - per time: 25 % rabatt
 • Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner - per time: 700 kr
 • Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker: Pris på forespørsel

Spørsmål

For mer informasjon om treningstid, kontakt Natur og idrett