Primæroppgaven til landbrukskontoret er å forvalte lover og tilskudd innen jord- og skogbruk.

Asker kommune har en egen landbruksplan som legger føringer for landbruket og kommuneplanen frem til 2020.

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunen. Kontoret veileder og hjelper gårdbrukerne med tilskuddsordninger og tilrettelegging for økt aktivitet innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Landbrukskontoret gir faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, med videre.

Landbrukets hovedoppgave vil alltid være å produsere mat til befolkningen. I tillegg skal skogbruket bidra til at det produseres kvalitetsvirke til byggematerialer og råstoff til industrien. Med et levende og bærekraftig landbruk i kommunen, sikres et mangfoldig og opplevelsesrikt kultur- og skoglandskap for innbyggerne.

Landbrukskontorets nyeste informasjonsskriv til jord- og skogbrukerne ble utgitt 16. mai 2019.

Asker landbrukskontor har også ansvaret for viltforvaltningen i Asker.