Primæroppgaven til landbrukskontoret er å forvalte lover og tilskudd innen jord- og skogbruk.

Landbrukskontoret skal veilede og hjelpe kommunens gårdbrukere med tilskuddsordninger og tilrettelegging for økt aktivitet innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Kontoret skal gi faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, med videre.

Landbrukets hovedoppgave vil alltid være å produsere mat til befolkningen. I tillegg skal skogbruket bidra til at det produseres kvalitetsvirke til byggematerialer og råstoff til industrien. Med et levende og bærekraftig landbruk i kommunen, sikres et mangfoldig og opplevelsesrikt kultur- og skoglandskap for innbyggerne.

Fra 1. juli 2019 fungerer Asker kommune som vertskommune for Hurum og Røyken innenfor landbruksforvaltningen. Etter 1. januar 2020 har Asker det formelle ansvaret for all lovforvaltning og saksbehandling innenfor landbruket i hele den nye kommunen.

Landbruk og viltforvaltning

Kontakt

Gårdbrukerne og andre kan kontakte Landbrukskontoret på e-post: landbrukskontoret@asker.kommune.no

Møter i Natur- og landbruksnemda

Asker kommune har fra 1. juli 2019 overtatt ansvaret for administrasjon av Natur- og landbruksnemnda i Hurum. Her finner du datoer og sakspapirer for møtene:

 2019