Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Det er kun søkers landbruksforetak som kan søke produksjonstilskudd. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret. Landbruksforetaket skal være tilknyttet en landbrukseiendom

Krav til produksjon:

  • Foretaket må drive med vanlig jordbruksproduksjon.
  • Produksjonen må være tilknyttet en eller flere landbrukseiendommer.
  • Foretaket må disponere arealene og dyrene det søkes tilskudd for i henhold til gjeldene jordbruksavtale.

Søknad:

Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema i Altinn. Søknad om tilskudd må være levert innen henholdsvis 20. januar og 20. august. Søknad kan likevel leveres inntil én måned etter disse fristene, men utbetalingen reduseres da med 1 000 kroner for hver dag forsinkelsen varer.

Behandling:

Det er Asker kommune, Natur og idrett, som behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til kommunen, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter og Statens landbruksforvaltning er klageinstans for vedtak.

Ofte stilte spørsmål om produksjonstilskuddet