Kasting av søppel i naturen koster samfunnet stor summer hvert år. I tillegg påvirker det naturen og bidrar til å ødelegge den estetiske opplevelsen av miljøet rundt oss.

Dessverre kastets det mye søppel der det ikke skal, og dette koster samfunnet stor summer hvert år. I tillegg påvirker forsøpling naturen og bidrar til å ødelegge den estetiske opplevelsen av miljøet rundt oss. Kommunen bidrar på mange ulike måter for å redusere forsøplingen, men har begrensede ressurser til dette arbeidet. Forsøpling er et kollektivt ansvar der alle kan delta for å holde bygda vår ryddig og fri for søppel.

Ønsker du å være med å rydde? Se mer på Hold Norge Rent eller under avsnittet «Strandrydding»

Søppel langs veier

Søppel langs kommunale veier ryddes opp på vårparten når snøen har smeltet. Ryddingen skjer i hovedsak gjennom ulike ryddeaksjoner som koordineres av kommunen, men som gjennomføres av kommunens innbyggere. Rydding langs E-18 og fylkesveger organiseres av Statens vegvesen. Private veier og velveier må ryddes av veiens brukere.

Utenom ryddeaksjonene fjerner kommunens Miljøpatrulje søppel sporadisk ved for eksempel dumping av større mengder avfall eller opphoping av søppel på enkelte steder. Slik forsøpling kan meldes inn til kommunen på e-post eller 66 90 92 40.

Søppel på kommunale friområder

Kommunen har søppelkasser på de meste brukte kommunale friområdene. I tillegg ryddes det daglig søppel på disse områdene i sommerferien. Hver vår ryddes det også søppel på disse områdene på vårdugnaden og strandryddedagen (se under)

På mindre brukte områder, langs stier og turveier, samt i marka forutsetter vi imidlertid at folk tar med søppelet sitt hjem eller til nærmeste søppelkasse.

Søppel på privat eiendom

Søppel på privat eiendom er grunneiers ansvar. Kommunen kan med hjemmel i forurensingsloven pålegge grunneier å rydde opp søppel dersom det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Rusken

Kommunen organiserer "Rusken"-aksjoner som bidrar til å holde bygda vår ryddig.

Skolerusken

Alle skoler i Asker kan melde seg på skolerusken. Elevene rydder da søppel i et område rundt skolen sin. Målet med rusken er å skape positive miljøholdninger hos barn og unge. Ved deltagelse håper vi at barna blir mer bevisste på ikke å kaste søppel i naturen og å bidra til trivsel i sitt nærmiljø.

Barnehagerusken

Også barnehagebarn kan være med på rydde søppel i nærområde rundt barnehagen sin. Alle barnehager som deltar får diplom

Strandrydding

Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten så vel som langs bekker, elver og innsjøer i innlandet.

Se også http://holdnorgerent.no/strandrydding/

Vi oppfordrer alle til å bli med på Strandryddedagen, men hvis denne datoen ikke passer, står man selvsagt fritt til å velge hvilken dag man vil rydde. Og rydd gjerne flere ganger i løpet av året - Hver dag er en strandryddedag!

Asker kommune legger til rette for de som ønsker å rydde ved utdeling av poser og sekker. Vi har også steder der søppel kan kastes, men vi kjører ikke rundt og henter søppel.

Poser og sekker til rydding

På mange av kommunens friområder henger det stativer med grønne bio-poser poser som kan brukes til å rydde søppel. Posene kan også brukes til å plukke opp hundemøkk. Posene er ikke så store, men ved strandrydding er det ikke størrelsen som teller! Ofte er det de mindre plastbitene som blir liggende igjen, og disse vil etter hvert gradvis ble brutt opp (ikke brutt ned!) til mikroplast! Ta deg derfor gjerne god tid når du rydder, sett deg ned på huk, rot litt i sanden, bruk øynene godt og se hva du kan finne!

Her er oversikt over stativene med poser: Hvamodden friområde (Nesøya), Holmenskjæret, Hvalstrand, Spira (Løkenes), Vollen, Elnestangen, Sjøstrand og Semsvannet.

Trenger du litt større sekker, kan du hente gratis «Hold Norge Rent» sekker på tre steder i kommunen. Dette er Holmen svømmehall, Servicetorget og ved Yggeset gjenvinningsstasjon.

Kasting av søppel

Søppel som er plukket på frivillig basis i Asker kan leveres vederlagsfritt ved Yggeset gjenvinningsstasjon. Søppel  leveres i sekker fra Hold Norge Rent. Det er kun søppel plukket ute i naturen som kan leveres, og det er kun plast som kan leveres i sekkene. I tillegg kan trykkimpregnert trevirke leveres ved siden av. Annet avfall (glass, metall, EE-avfall etc) må leveres må nærmeste returpunkt.

Større gjenstander (bildekk ol) kan meldes fra til kommunen som henter dette på stedet.

OBS! Søppel fra private eiendommer omfattes ikke av denne ordningen.

Søppel som er plukket på strender eller andre steder kan også kastes i søppelkasser på de kommunale friområdene.

Hundemøkk

Hundemøkk er et stort hygienisk problem spesielt i tettbebygde strø. Kommunen minner alle hundeiere om at de plikter å plukke opp møkka etter hunden sin. For å bidra til dette har kommunen utplassert søppelbeholdere i områder der mange lufter hunden. I tillegg har vi trykket opp klistremerker som folk kan sette på sine restavfallsbeholdere for å vise ansvarsfulle hundeiere at de kan kaste hundeposen sin der. Klistremerkene er tilgjengelig hos alle dyrebutikker og veterinærer i Asker i tillegg til kommunens Servicetorg.