Visjon og intensjon til Borgen innbyggertorg er å være en møteplass og kulturarena på tvers av generasjoner og kulturer.Vi ønsker å inspirere til integrering og mangfold, ved å tilby lavterskeltilbud som alle kan delta på.

Alltid i utvikling!

Borgen innbyggertorg skal utvikles og tilpasse seg ønsker og behov i nærmiljøet. Til det trengs aktive og deltagende innbyggere!
Brukerrådet skal være en arena for dialog og samskaping - et sted for fruktbart samspill mellom innbyggere, ansatte fagfolk og daglig leder. Her skal det utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap. Sammen skal vi jobbe for at kvaliteten på innbyggertorget blir bredest og best mulig.

Brukerrådet er et rådgivende organ for daglig leder, og rådene skal det lyttes til!

Hvem er med i brukerrådet?

Mellom tre og fem representanter for innbyggerne fra Borgen som bruker innbyggertorget. Representantene for innbyggerne skal gi råd i alle spørsmål som vedrører den generelle kvaliteten på innbyggertorget, unntatt saker som gjelder enkeltpersoner.
Brukerrådet gir sine råd til daglig leder, som er ansvarlig for personalet og enhetens økonomiske drift. Når endelige beslutninger skal fattes, skal rådene fra brukerrådet tas med i vurderingen. Velger daglig leder ved Borgen innbyggertorg å ikke følge rådene, skal dette kunne begrunnes.

Oppgaver for brukerrådet

Brukerrådet skal tas med på råd når det gjelder:

 • utarbeidelse av årsplan
 • utvikling av tilbudet på innbyggertorget
 • oppfølging av brukerundersøkelser med tilhørende tiltak
 • hvordan stimulere til frivillig arbeid og tilrettelegging for det

Brukerrådet kan tas med på råd når det gjelder:

 • interne disponeringer.
 • budsjett
 • handlingsprogram.
 • forarbeid til brukerundersøkelser.

Brukerrådet avholder 4-5 møter i året. Tema for møtene bestemmes av brukerrådet. Brukerrådet er ikke en arena for drøfting av personalsaker eller individuelle hendelser, men temaene skal ha en overordnet karakter og handle om innbyggertorgets innhold på et generelt grunnlag.

Formelt organ

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Ordningen bygger på følgende vedtak i kommunestyret fra 15.05.02:
” Det innføres en ordning med brukerråd på hver av de tjenesteytende enhetene, som rådgivende organ for lederen av enheten. Kommunestyrets medlemmer kan ikke være medlem i brukerråd. Arbeidsoppgavene for brukerrådene utredes nærmere.”

Ordningen ble iverksatt i 2003, og var opprinnelig ment for skoler, barnehager og sykehjem. Brukerrådet til Borgen innbyggertorg bygger på vedtaket, men er tilpasset intensjonen for et innbyggertorg.

Retningslinjer for brukerrådet

Brukerrådet er et rådgivende organ for daglig leder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører innbyggertorgets kvalitet og innhold.

 1. Brukerrådet kan bestå av mellom tre til fem innbyggerrepresentanter fra Borgen. Medlemmene velges for to år av gangen.
 2. Leder av brukerråd velges på første møte, og deretter hvert andre år.
 3. På møtene i brukerrådet deltar ikke de ansatte ved innbyggertorget. Brukerrådet skal kun være for innbyggerne, og et skriftlig referat leveres daglig leder ved innbyggertorget etter hvert møte. Daglig leder skal svare tilbake skriftlig.
 4. Brukerrådet kan fatte rådgivende vedtak. Bare brukerrepresentantene har stemmerett. Daglig leder gir brukerrådene jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp og eventuelt på hvilken måte.
 5. Samspillet mellom brukerråd og daglig leder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 6. Brukerrådets rett til å fatte rådgivende vedtak og foreslå tiltak, aksepteres og respekteres av daglig leder og ansatte. Det skal være tungtveiende grunner for å ikke ta et rådgivende vedtak til følge.
 7. Daglig leders myndighet og ansvar for den daglige driften aksepteres og respekteres av brukerrådet.