Organisasjoner som står bak kunstneriske produksjoner og /eller fremføringer kan søke om tilskudd.

Formål

Ordningen skal stimulere det lokale kulturlivet til aktivitet, og bidra til kulturelle opplevelser for Askers innbyggere.

Hvem kan søke?

Organisasjoner som står bak kunstneriske produksjoner og /eller fremføringer, kan søke tilskudd.

Organisasjonen må være hjemmehørende i Asker og arrangementet/produksjonen skal foregå i Asker.

Det må fremkomme av søknaden at produksjonen/arrangementet skal være allment tilgjengelig.

Om søknaden

Søknaden skal vedlegges et budsjett med inntekter og utgifter. Det skal ikke legges inn administrasjonsutgifter, bespisning eller premiering i budsjettet.

Normalt kreves det inngangspenger for at arrangementet skal støttes.

Det kan ytes tilskudd på inntil 50 % av budsjetterte utgifter.

Tilskudd kan gis som et direkte tilskudd eller i form av en underskuddsgaranti.

Midlene kan søkes fortløpende hele året, men søknaden må sendes i god tid før arrangementsdato (14 dager for søknader under 50 000 kroner/tre måneder i forkant for søknader over 50 000 kroner).

Gå til søknadsskjema her.

Se flere detaljer i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt arrangementsstøtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.