Oversikt over legater for innbyggere i Asker.

Hagebrukskandidat Sverre Fr. Isachsens legat

Legatet utdeles til ungdom i Asker innen hage-/gartneriutdannelse og andre relevante fagområder innen grønn sektor.

Søknadsfrist er 15. september.

Gå til skjema.

Einar L. Yggeseth og hustru Signe Bleger Yggeseths legat – Hovedlegatet

Legatets formål er å tilgodese omsorg, spesialbehandling og etterbehandling av personer rammet av kreft, tuberkulose eller andre alvorlige sykdommer. Bidrag kan videre utdeles til enkeltpersoner eller organisasjoner som arbeider for å bekjempe og utrydde alvorlige sykdommer ved forskning og behandling og til tiltak som har som mål å gi slike pasienter bedre livskvalitet.

Dersom det mangler søknader til disse kategorier, kan søkere som lider av andre alvorlige sykdommer komme i betraktning. Personer hjemmehørende i Asker eller tiltak som kommer disse til gode er fortrinnsberettiget.

Søknadsfrist er 30. september.

Gå til skjema.

Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat I

Legatets formål er å tilgodese spesialbehandling, etterbehandling og omskolering av pasienter som er blitt uføre av poliomyelitt eller tilsvarende sykdom.

Personer hjemmehørende i Asker eller tiltak som kommer disse til gode er fortrinnsberettiget.

Søknadsfrist er 30. september.

Gå til skjema.

Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat II

Legatets formål er å tilgodese hjelp til blinde og vanføre. Gjelder personer hjemmehørende i Asker eller tiltak som kommer disse til gode er fortrinnsberettiget.

Søknadsfrist er 30.september.

Gå til skjema.

Wilhelm Holtsmark og Hustrus Legat ”Arbeiderlegatet”

Invalidepensjon eller alderdomspensjon. Arbeidere som har vært i Holtsmark eller hustrus tjeneste i 10 år (også enker og barn etter bidragsberettiget). Ellers til gamle, aktverdige personer av arbeiderklassen, hjemmehørende i Asker (fortrinnsrett de som har arbeidet i jordbruket).

Søknadsfrist er 30. oktober.

Gå til skjema.

Wilhelm Holtsmark og hustrus Legat for gamle og syke i Asker

Legatets formål er å bidrag til trengende som er bosatt i Asker og som ikke har eller har hatt understøttelse av det offentlige forsorgsvesen, og som har ført et ulastelig vandel. Særlig tas hensyn til søkere som tidligere har levet under kummerlige kår, men som ikke lenger evner å erverve tilstrekkelig til sitt underhold.

Fortrinnsberettiget er slektninger av familien Holtsmark samt Gudolf Blakstads etterkommere, når disse er bosatt i Asker.

Søknadsfrist er 30. oktober.

Gå til skjema.

Bent Theodor Koller Holtsmarks Legat (Gamlehjemslegatet)

Bidrag til betaling for opphold i Asker aldershjem.
OBS: Legatet kan kun søkes av Asker aldershjem. Utdeling av midler skal gå til det beste for beboerne, trivselstiltak og lignende.

Gå til skjema.

Olaf Ottersens legat for eldre og syke

Til beste for eldre og syke i Asker. Bidrag kan søkes av både enkeltpersoner og til formål som kommer flere til gode. Organisasjoner og institusjoner kan bevilges bidrag til velferdstiltak for pasienter ved institusjoner i kommunen.

Søknadsfrist er 30. oktober (OBS! Samme søknadsskjema som for Holtmarks legater).

Gå til skjema.

Verftseier Christian Jensens Legat

Legatet bestyres av Prosten i Asker. Alle henvendelser må skje direkte til prostekontoret på telefon 66  75 40 90 eller via e-post: bo234@kirken.no

Se hjemmesiden www.asker.kirken.no (under Prosten) for å hente søknadsskjema.

Legatet er opprettet til fordel for Asker gamlehjem eller til glede og hygge for gamle som bor der, og for utdannelse av begavet ungdom i Asker.