Formål

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for utvikling av nærmiljøene på Borgen, og er en prøveordning i 2016. Tilskuddet skal bidra til aktivitet, fellesskap og samhandling. Søknadene prioriteres og tildeles i samarbeid mellom Borgen nærmiljøsentral og Asker kommune etter disse kriteriene:

 •  Bygge sosiale broer i lokalsamfunnet
 • Prøve ut/ etablere nye arenaer og møteplasser
 • Fremme aktivitetsmuligheter for alle.

Det tildeles maksimalt 10 000.- pr søknad.

Hvem kan søke tilskudd

For å få tilskudd må søker ha et organisasjonsnummer. Lag og forening har dette. Initiativtakere som ikke er registret som lag eller forening kan samarbeide med organisasjoner som allerede er etablert, for eksempel Borgen nærmiljøsentral.

Søknaden

Søknaden sendes inn på elektronisk søknadsskjema.

Krav til søknaden:

 • Ansvarlig søker med organisasjonsnummer
 • Formål/begrunnelse og beskrivelse av tiltaket, inkludert tidsplan
 • Budsjett med utgifter og inntekter
 • Søkte/innvilgede midler fra andre instanser
 • Kontonummer for utbetaling

Søkerens forpliktelser

Det skal rapporteres senest to måneder etter at tiltaket er sluttført.

Rapporten skal inneholde

 • Formål
 • Program
 • Antall deltakere
 • Evaluering av tiltakets effekt i forhold til å skape fellesskap og samhandling lokalt.
 • Bilder som dokumenterer aktiviteten. Bildene skal kunne brukes på nettsider/ facebook. Dette krever skriftlig tillatelse fra foreldre/ foresatte for barn under 18 år for bilder av barn. Der barn er en del av større mengder i et offentlig arrangement, trenger man ikke skriftlig tillatelse.

Søknadsfrist

Tilskudd kan søkes fortløpende i løpet av året.

Klager på vedtak

Vedtak kan påklages av en part til det særskilte klageutvalget i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2.ledd. Klagefristen er 3 uker fra mottagelse av vedtaket.

Kontakt

Kontaktperson: Gyrid Mangersnes: gyrid.mangersnes@asker.kommune.no
--------------------------------------------------------------------------------
Tilskudd fra Asker kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsføringsmateriell, også på nettsider.