Høring: Forvaltningsplan for gjess i Asker

Har du innspill til Asker kommunes forvaltningsplan for gjess? Forslaget er på høring til 20. april.

Illustrasjonsbilde av en kanadagås - KI-generert
Foto: Adobe Stock

Kort fortalt

Asker kommunes mål med denne forvaltningsplanen er å minimere beiteskader på dyrket mark og å redusere konflikten med friluftslivet langs sjø og strender.

Bestandene av gjess i Asker og våre nabokommuner har økt kraftig de siste 40 årene. Dette gjelder både kanadagås, grågås og hvitkinngås.

Bestanden av kanadagås har blitt redusert de siste årene, mens grågåsbestanden øker moderat. Hvitkinngåsbestanden har derimot hatt en sterk økning, og er nå den mest dominerende gåsearten i vårt område.

Beitende gjess kan gjøre stor skade på spirende åker og eng gjennom hele våren og sommeren. I jordbruksarealer i nærheten av sjø og større ferskvann er det til tider store problemer med flokker av beitende gjess.

De mest populære beiteområdene er dyrka mark, beitemark og friområder i tilknytning til sjøen. I mytetiden, når gjessene ikke kan fly, er de avhengig av beiteområder hvor de lett kan komme opp fra sjøen og raskt ut igjen.

De samme områdene er svært populære for bading og rekreasjon. Dette fører til konflikter, og ikke minst sanitære problemer.

De mest problematiske lokalitetene er i indre deler av Asker i Oslofjorden. I Asker sin del av Drammensfjorden er det ikke like stor tetthet av gås.

Enkelte av tiltakene beskrevet i denne planen krever godkjenning av Statsforvalter, og dette kan kun gis når kommunen har laget en forvaltningsplan.

Etter høringsperioden vil innspillene vurderes, og endelig plan oversendes Statsforvalter og fremmes for politisk behandling.

Velkommen med innspill!

Send innspill digitalt her

Du kan alternativt sende innspill på epost til post.asker.kommune.no, eller som brev til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Mer da meldingsfelt eller konvolutt med Høring "Forvaltningsplan for gjess, sak 24/0566".