Observasjoner av ulv på Hurumhalvøya

Det er gjort observasjoner av ulv på Hurumhalvøya. Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på én ulv.

En ulv i skogen
Det er gjort flere observasjoner av ulv på Hurumhalvøya den siste tiden. (Bildet er kun et illustrasjonsfoto). Foto: Adobe Stock / ondrejprosicky

Tirsdag ettermiddag fikk Asker kommune informasjon om at Statsforvalter hadde gitt fellingstillatelse på en ulv i Asker, etter søknad fra et lokalt beitelag.

Statsforvalteren har ansvar for behandling av enkeltsøknader om skadefelling. 

Det kan gis tillatelse til skadefelling på fredet rovvilt, eksempelvis ulv, når rovviltet gjør skade på husdyr eller når det er stor fare for skade.

Skadefelling betyr å avlive et dyr. 

Skadefelling er hjemlet i naturmangfoldloven paragraf 18 og rovviltforskriften paragraf 8 og 9.

Regionalt skadefellingslag 

Asker kommune inngår i en rovviltregion sammen med andre kommuner, og sammen har man ansvar for å ha et skadefellingslag.

Skadefellingslaget består av medlemmer fra kommunale fallviltgrupper og andre med lokal tilknytning og erfaring.

Det er regional fellingsleder som organiserer skadefellingen.

Vis respekt og hold avstand

Ulv er et vilt dyr, og de vil helst unngå mennesker. Det er gjerne unge ulver som vandrer og kan forflytte seg over lange strekninger for å finne egne områder.

Ettersom ulvebestanden har økt de siste årene har det av og til vært observert ulv i Asker og Lier.

Vis respekt for alle ville dyr, hold avstand og unngå provokasjoner. Overholdes dette, kan du trygt gå på tur både i skogen og langs veien.

Har du observasjoner som er relevante i saken, kan dette meldes til regional fellingsleder Haakon F. Borgen på telefon 975 08 386.