Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Det er kun søkers landbruksforetak som kan søke produksjonstilskudd. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret. Landbruksforetaket skal være tilknyttet en landbrukseiendom

Krav til produksjon

  • Foretaket må drive med vanlig jordbruksproduksjon.
  • Produksjonen må være tilknyttet en eller flere landbrukseiendommer.
  • Foretaket må disponere arealene og dyrene det søkes tilskudd for i henhold til gjeldene jordbruksavtale.

Søknad

Behandling

Det er Asker kommune som behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til kommunen, men disse behandles og avgjøres av Statsforvalteren.

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak som kommunen fatter og Statens landbruksforvaltning er klageinstans for vedtak.