Skogbruk

Skogfond og tilskudd.

Gunstige ordninger med skogfond og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, gjør at skogeieren kan øke lønnsomheten i driften av egen skog. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret.

Foryngelseshogst skal meldes inn til kommunen på skjema senest tre uker før igangsetting av tiltak. Hogsten kan ikke starte før du har fått tilbakemelding fra kommunen.

Tilskudd som fastsettes og behandles av kommunen:

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):

Skogfondsordningen

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har. Hva skogfondet kan brukes til sees under «nyttige lenker»

Rentemidler

Det kan søkes om tilskudd fra skogbrukets rentemidler til informasjonsmateriell, informasjonsutstyr og dekning av fellesutgifter i forbindelse med skogfaglig informasjon, skogfaglige arrangement og utferder, rettledning, prosjekter og opplæring m.m.

Både skogeiere, skoler, barnehager, organisasjoner og allmennheten kan søke.

Søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak og søknader om foryngelseshogst behandles fortløpende av Asker kommune.

Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til kommunen, men disse behandles og avgjøres av Statsforvalteren.

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak som kommunen fatter, og Statens landbruksforvaltning er klageinstans for vedtak.

Skjemaer og veiledning til hogstmeldinger og tilskuddssøknader kan du også få ved å henvende deg til Landbrukskontoret i Asker kommune.

Lovverk