Tiltaksstrategi, SMIL og tilskudd til drenering

Tiltaksstrategi for jordbruket i Asker kommune 2020-2024

Frister for å søke SMIL-tilskudd for 2022 er: 1. mars, 15. mai og 1. oktober

Tilskuddene tildeles fortløpende etter første søknadsfrist. Det betyr at alle midlene for inneværende år kan bli utdelt før fristene utløper.

Landbrukskontoret gjør en prioritering av innkomne søknader i henhold til føringene i den kommunale tiltaksstrategien for Asker.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunens tiltaksstrategi skal gi overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader. Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd.

Tilskudd kan gis til foretak som:

 • Har en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.
 • Oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.
 • Har gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer.
 • Har kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer
 • Har oversikt over områder med kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

Dersom tiltaket skal gjennomføres på leid areal må det innhentes skriftlig tillatelse av grunneier til gjennomføring av omsøkte prosjekt eller tiltak.

Elektronisk søknad 

Altinn - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Aktuelle lenker

Mer om Spesielle miljøtiltak i jordbruket kan du finne på Landbruksdirektoratets nettsider og hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tilskudd til drenering

Et godt drenert jordbruksareal er viktig for en god jordstruktur og er avgjørende for en målsetting om økt matproduksjon. Med tanke på tendensen til økte nedbørsmengder og et våtere klima, blir drenering stadig viktigere. Et godt drenert jordbruksareal reduserer faren for erosjon og vil bidra til en bedre vannkvalitet og et bedre vannmiljø.

Som følge av en god drenering, vil du få en bedre lufttilgang til jorda. Da bli metanutslippet sterkt redusert.

 • Systematisk grøfting - maks 2000 kroner/dekar
 • Annen grøfting- maks 30 kroner per løpemeter (oppad til 2000 kroner/dekar)
 • Dreneringstilskuddet kan ikke gis der tiltaket er påbegynt.

Elektronisk søknad

Fra og med 2019 skal det brukes en ny digital løsning. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.

Les mer om drenering på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Kriterier/vilkår

 • Arealet som skal dreneres må være tidligere grøftet
 • Tilskudd kan gis til eier eller leier av areal som skal dreneres
 • Tiltaket må ikke forårsake skade på automatisk fredede kulturminner
 • Tiltaket må ha et omfang som utløser minimum 3000 kroner i tilskudd
 • Det skal benyttes søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning
 • Søknaden skal følges av grøfteplan, grøftekart, og miljøinformasjon som beskriver tiltak og virkninger

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

På nettsidene til landbruksdirektoratet kan du finne søknadsskjema, forskrifter, retningslinjer og faglige artikler.

Mer informasjon kan du få på landbrukskontoret via avdeling Natur, miljø og landbruk.