Tilskudd til naturforvaltningstiltak

Har du et stort eiketre på din tomt som trenger skjøtsel? Kommuner, organisasjoner og private kan søke om økonomisk støtte for å bedre miljøtilstanden i Oslo og Viken.

Du kan søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak, som til tiltak i utvalgte naturtyper, for prioriterte arter, for laks og sjøørret, til lokale vilttiltak, til forebygging av rovviltskader, til friluftsliv og til kulturminner.

I Asker har vi seks av åtte utvalgte naturtyper:

  • hule eiker
  • slåttemark
  • slåttemyr
  • kalklindeskog
  • kalksjø
  • åpen grunnlendt kalkmark

Vi oppfordrer grunneiere som har utvalgte naturtyper på sin eiendom til å søke om støtte til skjøtsel.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Mer informasjon om de ulike statlige støtteordningene kan du finne hos Miljødirektoratet.

Kontakt Landbrukskontoret hvis du lurer på noe.