Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Naturmangfold i Asker

Vi har et stort behov for mer kunnskap om biologisk mangfold, særlig i byggesonen. Med et økende press på arealene og betydelig reduserte leveområder for en rekke arter har Asker kommune en stor utfordring knyttet til vern av arealer.

Naturmangfold i Asker

Med naturmangfold menes mangfoldet av naturtyper, dyre- og plantearter, og av den genetiske variasjonen innen hver art. 

Topografien i Asker er variert og berggrunnen er svært rik. Kommunen har derfor et variert naturgrunnlag som gir muligheter for liv hos mange forskjellige arter, deriblant mange som er å regne som regionalt eller nasjonalt sjeldne.

Tørrbakkene, kalkrike strandberg, kalkrike enger eller de rike sumpskogene er alle viktige vegetasjonstyper som bidrar til en rik flora og fauna. Kystområdene i Asker inneholder flere naturtyper som er særegne for Indre Oslofjord. Mange av de lavereliggende vannene har et kalkrikt miljø, og inneholder flere rødlistede plante- og dyrearter.

Tips oss!

Hvis vi bryter opp sammenhengende grøntområder, kan vi ødelegge levekårene for mange arter, også arter vi har et stort ansvar for å ta vare på.  Utfordringen ved å ta vare på naturmangfoldet er både å verne om de enkelte artene og å verne om riktige og store nok arealer for arten. 

Det er derfor svært viktig at vi skaffer oss nok og riktig kunnskap om de arealene vi er satt til å ta vare på. Vet du om områder som kan være av interesse med tanke på biologisk mangfold, ta kontakt med avdeling Natur, miljø og landbruk.