Tilskudd til naturforvaltningstiltak

Har du et stort eiketre på din tomt som trenger skjøtsel? Kommuner, organisasjoner og private kan søke om økonomisk støtte for å bedre miljøtilstanden i Oslo og Viken.

Du kan søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak, som til tiltak i utvalgte naturtyper, for prioriterte arter, for laks og sjøørret, til lokale vilttiltak, til forebygging av rovviltskader, til friluftsliv og til kulturminner.

I Asker har vi seks av åtte utvalgte naturtyper:

  • hule eiker
  • slåttemark
  • slåttemyr
  • kalklindeskog
  • kalksjø
  • åpen grunnlendt kalkmark

Vi oppfordrer grunneiere som har utvalgte naturtyper på sin eiendom til å søke om støtte til skjøtsel.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Mer informasjon om de ulike statlige støtteordningene kan du finne hos Miljødirektoratet.  Søknadsskjema fylles ut Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Kontakt avdeling Natur, miljø og landbruk hvis det er noe du lurer på.