Prosjektet skal anbefale hvordan administrasjon og ledelse skal organiseres i den nye kommunen. Fellesnemnda tar den endelige beslutningen.

Prosjektleder

Lene Orsten Haugland er prosjektleder for prosjekt Administrasjon og ledelse.

Mandat

Delprosjekt Administrasjon og ledelse omfatter en rekke administrative stabs- og støttefunksjoner, strategisk samfunnsutvikling og virksomhetsstyring. Prosjektet har fire hovedleveranser:

 1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer.
 2. Utarbeide et grunnlagsdokument for tjenesteområdet som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen.
 3. Utarbeide en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og dimensjonering av tjenestene.
 4. Utarbeide et dokument som beskriver helhetlig styringssystem for nye Asker kommune.

Overordnet tidsplan

De fire leveransene i prosjektet skal leveres innen:

 • Kunnskapsgrunnlag og grunnlagsdokument 29. september 2017
 • Organisasjonsplan 1. februar 2018
 • Helhetlig styringssystem 1. februar 2018

Organisering

Prosjektet er organisert med et prosjektstyre bestående av kommunalsjefer/direktører innen Administrasjon og ledelse i de tre kommunene, tre hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
Prosjektstyret ledes av Jostein Bø, HR-sjef i Asker kommune.

Det er videre etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra de tre kommunene. Når arbeidet med organisasjonsplanen starter opp til høsten, vil det også bli etablert arbeidsgrupper og referansegrupper for å sikre bred medvirkning og deltakelse fra alle de funksjonene/områdene som omfattes av mandatet.

I løpet av prosjektperioden legges det også opp til workshops med ledere og andre nøkkelpersoner innen Administrasjon og ledelse – både knyttet til informasjon og forankring av kunnskapsgrunnlaget, og i forbindelse med utarbeidelse av grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen. 

Prosjektstyret

Medlemmene i prosjektstyret

 • Jostein Bø (leder) , HR-sjef, Asker kommune
 • Tuss Benum, direktør for Strategi og samfunn, Asker kommune
 • Anne Britt Stinessen, kommunalsjef for Personal og organisasjon, Hurum kommune
 • Sveinung Kvamme, kommunalsjef for HR, IKT og utvikling, Røyken kommune
 • Eivind Lien, kommunalsjef for Økonomi, regnskap og lønn, Røyken kommune
 • Anders Fosen, tillitsvalgt, Asker kommune
 • Lene Cecilie Bakler, tillitsvalgt, Røyken kommune
 • Børre Holen, tillitsvalgt, Hurum kommune
 • May-Lene Graff Bøe, hovedverneombud, Røyken kommune

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

 • Karl Hogseth, personalrådgiver, Hurum
 • Anett Olsen, fagleder lønn, Hurum
 • Marita Forstrøm Johansen, personalrådgiver, Hurum
 • Stig Mo, fagleder HR, Røyken
 • Turid Lohne Velund, rådgiver rådmannens stab, Røyken
 • Susanna Lindqvist, enhetsleder juridiske tjenester, Røyken
 • Unni Flugstad, rådgiver HR, Asker
 • Sofie Stenseng, spesialrådgiver, Utviklingsavdelingen
 • Kristine Andenæs, rådgiver Strategi og samfunn, Asker
 • Ann Karin Olander, controller, Asker
 • Marte Skogland Andersen, tillitsvalgt