Prosjektet omfatter tjenester innen Klima og miljø; plan og bygg og tekniske tjenester.

Prosjektleder

Ingeborg Fønstelien er prosjektleder for prosjekt Klima, miljø og tekniske tjenester.

Mandat


Delprosjektet har følgende oppdrag:

 1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer.
 2. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et grunnlagsdokument som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen.
 3. Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, utarbeide en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivelser.
 4. Det skal i arbeidet med grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen særlig tas hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene.
  Effektiviseringstiltakene skal dokumenteres.
 5. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm.

Delprosjektet Klima, miljø og teknikk, herunder tjenester etter plan- og bygningsloven, omfatter følgende tjenester:

 • Klima og miljø
 • Vann og avløp, spredt avløp, overvann
 • Samferdsel/vei og parkering
 • Renovasjon
 • Plan (overordnet plan og detaljplan)*
 • Byggesak/ulovlighet/tilsyn/dispensasjoner
 • Klagesak
 • Geodata (adressering/stedsnavn)
 • Oppmåling
 • Merkantile tjenester
 • Brann
 • Havn
 • Landbruk

Overordnet tidsplan

De fire leveransene i prosjektet skal leveres innen:

 • Kunnskapsgrunnlag og grunnlagsdokument 29. september 2017
 • Organisasjonsplan 1. februar 2018
 • Helhetlig styringssystem 1. februar 2018

Prosjektstyre

Prosjektet har et eget prosjektstyre. Styret er bredt sammensatt med representanter fra alle de tre kommunene og de hovedtillitsvalgte.

Medlemmene av prosjektstyre

 • Ragnar Sand Fuglum (leder), Direktør for kultur og teknikk, Asker kommune
 • Morten Dyrstad, Kommunalsjef for kultur og idrett, plan, bygg og kommunalteknikk, Hurum kommune
 • Eli Aubert, Kommunalsjef for plan, bygg og oppmåling, Røyken kommune
 • Lene Cecilie Bakler, Tillitsvalgt, Røyken kommune

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

Gruppene er foreløpig ikke klare.