Rådmann Lars Bjerke og ledergruppen i nye Asker har nå sluttført prosessen med å ansette 44 nye virksomhetsledere i den nye kommunen. Fire nye lederstillinger skal utlyses.

- Det er en glede å ha fått på plass disse nye lederne. De blir helt avgjørende i arbeidet med å bygge den nye kommunen og organisere fusjonen med 6200 ansatte, sier rådmann Lars Bjerke.

DSC00785.JPG

- Virksomhetslederne gir kommunen sterk og samlet lederkraft til både utvikling og gjennomføring. Sammen skal vi sørge for at Asker er en god arbeidsgiver, skaper gode velferdstjenester og driver en aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikling, fortsetter Bjerke.

Prosessen med å få på plass virksomhetsledere, seksjonsledere og kommunalsjefer i nye Asker har foregått i tråd med vedtatt omstillingsveileder, arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen KS og Hovedavtalen KS, og har vært drøftet med hovedtillitsvalgte. Utvelgelsen har forholdt seg til vedtatt stillingsprofil, utvalgskrets og utvelgelseskriteriene som følger av omstillingsavtalen: «kompetanse, egnethet og ansiennitet».

- Dette har vært en omfattende og grundig prosess, og vi er glade for at vi nå har fått på plass godt kvalifiserte ledere fra alle våre tre kommuner, sier Bjerke.

Opprinnelseskommune har ikke vært vurdert som del av utvelgelseskriteriene for de nye lederne. Allikevel sier Bjerke at sluttresultatet viser en representativt jevn fordeling av ledere fra Hurum, Røyken og Asker.

- Denne prosessen bekrefter at vi har mange godt kvalifiserte ledere fra alle de tre kommunene. Selv om det ikke har vært et kriterium å se på ledernes tidligere arbeidsgiverkommune, så ser vi av resultatet at det har blitt en god og likeverdig fordeling av ledere, sier Bjerke.

- Av de 44 nye lederstillingene kommer 16 prosent fra Hurum kommune, 23 prosent fra Røyken kommune og 61 prosent fra Asker kommune. Ser man på innbyggertallene for nye Asker kommune har Hurum 10 prosent av innbyggerne, Røyken har 24 prosent, mens Asker har 66 prosent. Av de som har fått nye lederstillinger er fordelingen slik: Asker 27, Røyken 10 og Hurum 7. Det er hyggelige tall sett opp mot kommunenes størrelsesforhold, sier Bjerke.

I tillegg til de 44 nye stillingene, er det besluttet å utlyse fire stillinger. Stillingene som skal lyses ut er:
• Leder for kommuneadvokaten
• Leder for inkludering og mangfold
• Leder for byggesak
• Leder for idrett og friluft

Når det gjelder rektorene i grunnskolen er det besluttet å videreføre de 37 eksisterende rektorene som har fast stilling. For de tre rektorstillingene som har vært konstituerte vil det gjennomføres en ansettelsesprosess på et senere tidspunkt.
Totalt er det dermed ansatt 81 nye ledere i nye Asker.


Se liste over virksomhetslederne i nye Asker: nyhetsbrev oktober innbemanning