Asker og Bærum kommuner er blitt enige om en intensjonsavtale som beskriver samarbeidet dersom nye Asker vedtar et felles brannvesen med Bærum.

Intensjonsavtalen fastslår at «Asker kommune og Bærum kommune har som intensjon å videreføre det gode samarbeidet disse kommunene har i dag om drift av felles brannvesen gjennom et felles interkommunalt selskap (IKS). Det er partenes intensjon at nåværende brannvesen i Røyken og Hurum kommuner slås sammen med Asker og Bærum brannvesen IKS fra og med 1.1.2020.»

Intensjonsavtalen skal behandles av formannskapet i Bærum kommune den 12. desember. Fellesnemda for nye Asker får saken til orientering 15. desember. Dersom prosessene i nye Asker og kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum vedtar at fremtidig brannvesen skal være et IKS med Bærum, definerer denne intensjonsavtalen samarbeidsprinsippene som vil gjelde.

- Vi ønsker et felles brannvesen med Bærum for å sikre våre innbyggere økt trygghet, styrket beredskap og flere ressurser tilgjengelig for alle. Dersom vi fortsetter og utvider samarbeidet med Bærum, vil nye Asker og Bærum brannvesen bli et av de største og mest effektive brannvesen i Norge, sier ordfører i Asker og leder av fellesnemnda i nye Asker, Lene Conradi.

- Jeg er tilfreds med at vi har fått på plass denne intensjonsavtalen. For Bærum kommune har det vært viktig å oppnå en fremtidsrettet løsning, som ivaretar kommunens ansvar i henhold til lov om brann og eksplosjonsvern og er økonomisk fordelaktig, sier varaordfører i Bærum Ole Kristian Udnes.

Også den eksterne rapporten "Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i nye Asker kommune" (Agenda Kaupang), anbefaler interkommunalt selskap mellom nye Asker og Bærum. Rapporten legger vekt på særlige fordeler knyttet til beredskap, kompetanse og økonomi ved et utvidet samarbeid. Begge kommunene oppnår gjennom avtalen en god samfunnssikkerhet og beredskap og et robust brannvesen som er økonomisk fordelaktig for kommunene på kort og lang sikt.

Bærum kommune får ifølge intensjonsavtalen ingen økte utgifter knyttet til ny brannordning, mens Nye Asker får lavere utgifter enn det Asker, Røyken og Hurum samlet bruker i dag på brann- og redningstjenester.

Forhandlingsutvalget til Asker har bestått av Askers representanter i fellesnemnda: Lene Conradi, Leif F. Onarheim og Marianne Riis Rasmussen. I tillegg har Røykens representant i fellesnemnda, Håvard Vestgren, vært observatør i forhandlingene.

Forhandlingsutvalget til Bærum har bestått av varaordfører Ole Kristian Udnes, Kjell Maartmann-Moe og Siw Wikan

Se Intensjonsavtalen (PDF)

Se også: Rådmannens foreløpige vurderinger av kommunaltekniske tjenester, brannvesen, eiendom, IKT og kemner

Medlemmer av forhandlingsutvalget for felles brannvesen for Asker og Bærum
Fra venstre: Håvard Vestgren, Røyken kommune; Siw Wikan, Bærum kommune; Lene Conradi, Asker kommune; Ole Kristian Udnes, Bærum kommune; Kjell Maartmann-Moe, Bærum kommune; Marianne Riis Rasmussen, Asker kommune og Leif F. Onarheim, Asker kommune.
Foto: Bærum kommune

Beslutningsprosess for nye Asker

Fellesnemnda for nye Asker gis en orientering om intensjonsavtalen i møte 15. desember. Den vil da være å betrakte som et innspill til fremtidig organisering for brann- og redningsvesen i nye Asker.

Tidslinje for vedtatt beslutningsprosess for fremtidig brannvesen er som følger:
(Se hele beslutningsprosessen for brannvesen) 

  •  29. november: De berørte selskapene og kommunale enhetene v/ ledelsen og de tillitsvalgte leverer høringsuttalelser på de eksterne rapportene.
  • 11. desember: Delprosjekt «Eierskap og interkommunale samarbeid» (A/P 3) får saken til uttalelse.
  • 15. desember: Rådmannen vil legge frem sine foreløpige vurderinger av fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjonen i nye Asker i egen sak for felles PSU og fellesnemnda.
  • 23. januar: Rådmennene i Hurum, Røyken og Asker legger fram sak til behandling i formannskapene
  • 30. januar: Behandling i de tre kommunestyrene
  • 7. februar: Delprosjekt «Eierskap og interkommunale samarbeid» (A/P 3) får saken til uttalelse.
  • 16. februar: Rådmannens endelige innstilling om fremtidig organisering drøftes i Gruppelederforum og PSU.
  •  23. februar: Rådmannens endelige innstilling om fremtidig organisering behandles i Fellesnemnda Dersom prosessene i nye Asker og kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum vedtar at fremtidig brannvesen skal være et IKS med Bærum, definerer denne intensjonsavtalen samarbeidsprinsippene som vil gjelde.

Formannskapet i Asker kommune vedtok 10.10.2017 å nedsette et forhandlingsutvalg for å forhandle med Bærum kommune, om en best mulig brann- og beredskapsfaglig løsning som også er økonomisk fordelaktig, og som ivaretar Asker kommunes ansvar i henhold til lov om brann- og eksplosjonsvern. Resultatet av disse forhandlingene er vedlagte intensjonsavtale mellom Asker og Bærum. Avtalen fastslår at Asker kommune og Bærum kommune har som intensjon å videreføre det gode samarbeidet disse kommunene har i dag om drift av felles brannvesen gjennom et felles interkommunalt selskap (IKS). Det er partenes intensjon at nåværende brannvesen i Røyken og Hurum kommuner slås sammen med Asker og Bærum brannvesen IKS fra og med 1.1.2020.

Et fremtidig felles brannvesen skal gi styrket beredskap og trygghet for innbyggerne i alle kommunene. Et felles brann- og redningsvesen for nye Asker og Bærum kommuner er anbefalt av Agenda Kaupang i to rapporter datert 7.9.2017 og 27.10.2017. Dette begrunnes i best mulig beredskap, men også en viss økonomisk effektiviseringsgevinst.