Som del av kommunens arbeid med bærekraft og klimagassreduserende tiltak, har nye Asker startet et pilotprosjekt for ombruk knyttet til relokaliseringen av avdelinger og ansatte. Alle lokaler som inngår i omorganiseringen skal kartlegge inventar, møbler og byggematerialer for ombruk.

alt har verdi.JPG

Asker kommune har vedtatt kommunedelplan for «Klima, energi og miljø 2018-2030» og «Hovedplan gjenvinning 2016-2025», der ombruk og redesign står sentralt. I år 2020 blir Asker en ny storkommune sammen med Røyken og Hurum kommune, som skal tuftes på FNs bærekraftsmål og der sirkulærøkonomi er løftet frem.

- Vi har sagt at for nye Asker skal samfunnsutviklingen være framtidsrettet og basert på FNs bærekraftsmål. Tiltak med ombruk, re‐design og tilrettelegging for miljøvennlig persontransport støtter særlig opp om bærekraftsmål nr. 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon", nr. 13 "Stoppe klimaendringene" og nr. 3 "God helse". Vi har ambisjoner om å bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi.

- For å oppnå dette må vi arbeide med bevisstgjøring og holdningsendring bort fra «kjøp og kast» og over til «bruk og del». Det betyr at vi – som kommune må gå foran som et godt eksempel, sier rådmann Lars Bjerke.

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal om lag 10 prosent av de totalt 6200 ansatte i nye Asker flytte arbeidssted fordelt over 15-20 ulike bygg. I prosessen med ombygging og flytting er prosjekt Ombruk opprettet for å sikre at man ikke kaster inventar som kan gjenbrukes, repareres eller redesignes.

Møbler og byggematerialer

- For å redusere klimafotavtrykket fra flytteprosjektet ønsker nye Asker å ombruke møbler og innvendige byggematerialer. Vi er derfor i gang med å kartlegge møbler og byggematerialer i byggene, slik at vi kan få oversikt over hvor det er behov og hva som er tilgjengelig totalt sett, sier Ingunn Ramsfjell, som leder flytteprosjektet i kommunen.

Asker kommune deltar i et nettverk om sirkulærøkonomi og økt ombruk av byggematerialer som koordineres av Nasjonalt program for leverandørutvikling, som støttes av bl.a. NHO og Difi.

Pilotprosjekt

- Flytteprosjektet for nye Asker gir en fin mulighet til å jobbe med ombruk og redesign, og til å vise hvordan ombruk kan fungere godt i praksis. Pilotprosjektet vil være et godt og synlig startskudd for videre arbeid med ombruk i den nye kommunen, og kan gi nyttige erfaringer og inspirasjon til videre arbeid, sier Anja Østerli, prosjektleder for Ombruk i Asker kommune.  

Prosjektet er støttet med 325.000 kroner fra Miljødirektoratet gjennom Klimasats som er en støtteordning for klimatiltak i kommunene. Det er leid inn to sommerstudenter fra REdu-samarbeidet (www.redu.no), som skal digitalisere alt inventar hos de ulike virksomhetene.

Sommerstudenter.jpg

Asker har også inngått et innovasjonssamarbeid med ZED (Zero Emission Developments AS), som utvikler den digitale plattformen GreenStock, som brukes for å holde oversikt over inventar i egne bygg, og rapportere om mulige besparelser (økonomisk, byggavfall og klimagassutslipp (CO2).