De to første direktørene i nye Asker er nå ansatt, etter at fellesnemda 23. februar vedtok rådmannens overordnede administrative organisasjonsmodell. Rådmann i Røyken Per Morstad er ansatt som direktør for Samfunnsutvikling, og rådmann i Hurum Lars Joakim Tveit er ansatt som direktør for Organisasjon.

Tveit, Bjerke og Morstad
Lars Joakim Tveit, Lars Bjerke og Per Morstad

De to vil fortsatt være rådmenn i sine respektive kommuner, og tiltrer formelt som direktører i nye Asker først 1. januar 2020. Tveit og Morstad vil delta aktivt i arbeidet med å forberede og utforme den nye kommunen.
 
- Jeg er veldig fornøyd med å ha fått på plass Morstad og Tveit som de to første i den nye ledergruppen. Deres kompetanse og erfaring som rådmenn, og den kunnskapen de besitter om sine lokalsamfunn og organisasjoner er svært verdifull for den nye kommunen, sier rådmann Lars Bjerke.

Direktør for Samfunnsutvikling

Per Morstad

Som direktør for samfunnsutvikling vil Per Morstad lede kommunens strategiske arbeid knyttet til samfunnsutvikling, som:

 • implementering av FNs bærekraftsmål
 • regional utvikling og interessepolitikk
 • kommunal planstrategi og kommuneplan
 • areal og transportplanlegging, bolig og næring
 • klima og energi
 • internasjonalt nettverk
 • teknologisk samfunnsutvikling

Direktør for Organisasjon

Lars Joakim Tveit

Lars Joakim Tveit vil som direktør for organisasjon ha ansvar for blant annet følgende områder:

 • oppfølging av politisk styringsstruktur, politikkområder og temaplaner
 • innovasjon og tjenesteutvikling, IKT og digitalisering
 • organisasjons- og kompetanseutvikling
 • arbeidsgiverområdet, HR, HMS og lønn
 • kommunikasjon og dokumentsenter
 • kommuneadvokat og juridiske tjenester
 • politisk sekretariat 
 • kommunes interessepolitikk (KS) og andre samarbeidsallianser.

Ny fase for gjennomføring

Arbeidet med byggingen av nye Asker går nå over i en gjennomføringsfase. Fellesnemnda tilsluttet seg den overordnede administrative organiseringen med inndeling av tjenesteområdene i den nye kommunen, i sitt møte 23. februar.
 
Det skal tilsettes syv nye direktører i toppledergruppen. Disse skal lede sine tjenesteområder, forberede fusjonsprosessene og sørge for at organisasjonen er operativ fra 1. januar 2020. Etter planen vil alle stillingene til toppledergruppen være besatt i løpet av våren 2018. Se organisasjonskartet for nye Asker (PDF)

Organiseringen av virksomhetene og lederstrukturen vil bli drøftet med tillitsvalgte og vedtatt av prosjektrådmannen sommeren 2018 .

Videre prosess for innbemanning og ansettelser planlegges igangsatt høsten 2018.

administrativ hovedorganisering
Tjenesteområder