Kommunesammenslåingen gjør at 65 veier i våre tre kommuner må endre navn. Nå skal innbyggerne involveres i å foreslå nye navn på sine gater.

På grunn av lovreguleringer knyttet til sikkerhet og beredskap kan ikke flere veier ha likelydende navn innenfor samme kommune.  I Røyken, Hurum og Asker er det 65 veinavn skal endres på grunn av kommunesammenslåingen Kommunesammenslåingen må en del veier få nye navn og en del eiendommer få ny adresse. 15 veinavn krysser grensene. Disse beholder sine veinavn, men må omnummereres.

Fram til august skal innbyggerne som blir berørt informeres og involveres i arbeidet med å finne nye, passende veinavn. Naboer oppfordres til å samarbeide om å fremme egne forslag på vegne av sin gate - og kanskje vektlegge historiske særegenheter eller nyere egenskaper eller kjennetegn man man ønsker å fremheve i sitt nye gatenavn. 

Se liste over hvilke navn som skal endres, og tidsplan for prosessen 
(Skal til behandling i kommunene i mai)

Se komiteens forslag med begrunnelser for hvert enkelt navn
(Skal behandles i de tre kommunene i mai)

Før sommeren skal innbyggerne involveres og inviteres til å komme med forslag til nye veinavn. Mot høsten skal de innkomne forslagene behandles.

Følg arbeidet til komiteen for veinavn