Kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker har vedtatt hvem som skal representere hver kommune i fellesnemnda for kommunesammenslåingen. Fellesnemnda, med 3 representanter fra hver kommune, skal forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Fellesnemnda konstitueres den 30. september 2016.

Fellesnemnda fungerer som interimnemnd frem til sammenslåingen er vedtatt av Stortinget og deretter ved kongelig resolusjon. De samme medlemmene fortsetter i fellesnemnda etter interimsperioden.

Fellesnemndas medlemmer

Torsdag 1. september vedtok kommunestyret i Røyken hvilke folkevalgte som skal være med i fellesnemnda. Kommunestyret i Asker gjorde sitt vedtak tirsdag 6. september,og kommunestyret i Hurum vedtok dette den 27. september.

Fellesnemndas medlemmer er:

  • Fra Røyken: Håvard Vestgren (H), Rebekka Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
  • Fra Asker: Lene Conradi (H), Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
  • Fra Hurum: Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap), Heidi Sorknes (H)

Varamedlemmer:

  • Fra Røyken: Roar Skryseth (H), Lasse Narjord Thue (V), May Sæther Løken (Ap)
  • Fra Asker: Ole Jakob Johansen (Frp), Jostein Furelid Tellnes (V), Kristin Bjelke (MDG)
  • Fra Hurum: Trond Røed (Frp), Kent Lippert Olsen (Krf), Gerd Eva Volden (Ap)

Sammenslåing innen 2020

Kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum vedtok i juni 2016 å søke sammenslåing av kommunene med virkning fra 1. januar 2020. I intensjonsavtalen som ligger til grunn for vedtakene står det at det skal opprettes en fellesnemnd med 3 representanter fra hver kommune, som velges av og blant kommunestyrenes medlemmer. Videre anbefales det at kommunestyret velger personlig varamedlem for hvert medlem av fellesnemnda.

Fellesnemndas oppgave

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge «nye» Asker kommune. Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesammenslåing. Nemnda har også ansvar for å utarbeide visjon, verdier og symboler i tillegg til politisk organisering av den nye kommunen. Først når Stortinget høsten 2017 har behandlet søknaden om sammenslåing kan den nye kommunen opprettes som eget rettssubjekt og fellesnemnda kan bli formelt dannet. Fram til da er sammenslåingsarbeidet i en interimfase som ledes av en interimnemnd.

Les mer om fellesnemndas oppgaver og ansvar.

Vertskommunesamarbeid

For å sikre en formell forankring i interimfasen legges det opp til at de tre kommunene Hurum, Røyken, Asker inngår et vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd, med hjemmel i kommuneloven § 28 - 1 c. En egen sak om samarbeidsavtalen for et vertskommunesamarbeid vil bli behandlet i egen sak. Samarbeidsavtalen må vedtas av kommunestyrene. Kommunestyrene må i saken delegere myndighet til nemnda. Nemnda bør gis tilstrekkelig fullmakter og myndighet, så langt dette er rettslig mulig. Felles folkevalgt nemnd fungerer som interims nemnd. Denne nemnda utnevnes til fellesnemnd når interimperioden opphører høsten 2017.

Referansegruppe

I tillegg til en fellesnemnd, skal det også oppnevnes en referansegruppe bestående av gruppelederne i de tre kommunene. Fellesnemnda skal konsultere referansegruppen underveis i prosessen. Det bør etableres faste rutiner for hvordan dette gjøres. Ved å etablere god dialog mellom nemnda og referansegruppen sikrer man deltagelse og inkludering i sammenslåingsprosessen.