Kommunal- og moderniseringsminister Sanner bød på mer enn kake fredag 24. juni. Han kunne også fortelle at nye Asker får fem millioner kroner til digitaliseringsprosjekter i 2016 gjennom departementets tilskuddsordning.

Å bli digitalt enhetlige i den sammenslåtte kommunen er en svært omfattende oppgave.
- Vi er enige om at det i 2016 vil være viktig så raskt som mulig å få etablert et digitalt koordinerings- og utviklingsprosjekt slik at vi kan starte arbeidet med å få på plass gode og fremtidsrettede digitale løsninger for den nye kommunen, sier rådmannen i Asker, Lars Bjerke på vegne av de tre rådmennene.
 
I dagens samfunn er digital tilgjengelighet og samhandling avgjørende for å lykkes med å etablere gode, kostnadseffektive tjenester og velfungerende kommunikasjon mellom kommunen, innbyggere, næringsliv og andre aktører. Gode digitale tjenester som blant annet legger til rette for god kommunikasjon i endringsprosessen, vil kunne spille en helt nødvendig rolle i å bygge en ny, samlet kommunal organisasjon med felles kultur, kompetanse og tjenester, spesielt når større avstander vil kunne være en barriere for å oppnå dette.
 
For lokaldemokratiet vil digitale tjenester kunne bidra til større deltakelse og nærhet til de folkevalgte for innbyggerne og media ved tilgjengelighet på gode og oversiktlige politiske prosesser, både til de lokaldemokratiske og de nærdemokratiske.
 
I søknaden til departementet er det beskrevet ulike tiltak. Man ser for seg å kunne starte arbeidet med en felles nettjeneste for innbyggere og næringsliv, felles digitale tjenester for politisk saksbehandling, felles samhandlingsplattform for alle ansatte, felles digitalt nettverk/ infrastruktur for alle ansatte, oppstart utvalgte digitale koordineringstiltak. I tillegg er arbeidet med infrastruktur og bredbånd nevnt som viktige områder å ta tak i.
 
Asker, Røyken og Hurum kommuner har i dag sin digitale infrastruktur via ulike driftsformer og det vil kreve betydelig innsats å etablere nødvendig infrastruktur for samhandling.

Les også pressemelding fra regjeringen: 5 millioner kroner til digitalisering i nye Asker kommune

Ordførere og rådmenn fra Asker, Røyken og Hurum kommuner på møte med moderniserings- og kommunalminister Jan Tore Sanner.
Øverst fra venstre: Per Morstad, rådmann i Røyken; Lars Bjerke, rådmann i Asker, kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Lars Joakim Tveit, rådmann i Hurum. Nederst fra venstre: Røyken-ordfører Eva Norén Eriksen, Asker-ordfører Lene Conradi og ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet