Måten nye Asker bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av ny kommune vekker oppsikt i FN-systemet. – Dere ligger lagt framme, også internasjonalt, og vi ønsker å følge prosessen deres tett, sa visegeneralsekretær Aisa Kacyira i UN Habitat etter fredagens møte i Asker rådhus.

Leder av fellesnemnda i nye Asker, Lene Conradi, visegeneralsekretær Aisa Kacyira i UN Habitat og Susanne Vist, leder i nye Askers utvalg for FNs bærekraftsmål
Foto: Martin Hafsahl

UN Habitat er FNs bosettingsprogram, og har en nøkkelrolle i arbeidet med å legge til rette for lokal implementering av de globale bærekraftsmålene. Til FNs Asker-besøk kom også representanter fra Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Forum for utvikling og miljø.

Inn i kommuneplanen

Susanne Vist, som leder nye Askers utvalg for FNs bærekraftsmål, presenterte hvordan man jobber med å implementere hvert enkelt bærekraftsmål inn i kommuneplanarbeidet, og gjøre målene både konkrete og relevante for utformingen av den nye kommunen. – De globale bærekraftsmålene oversettes og overføres til våre lokale forhold, og plasseres inn i sine respektive områder i kommuneplanen. Dermed sikrer vi at prinsippene ivaretas og så i kommunens operative mål, sa Vist under sin presentasjon.

- Nye Askers initiativ og metode er svært interessant, sa visegeneralsekretær Aisa Kacyira i UN Habitat. - Å implementere globale visjoner er vanskelig hvis de ikke gjøres begripelige og relevante for mennesker i deres nærmiljøer. Vi er avhengige av at innbyggere og ledere ser sammenhengen mellom lokale handlinger og globale konsekvenser. Nye Asker har begynt på dette ved å sette bærekraftsmålene i lokal sammenheng, og å realisere lokale mål som bidrag til en bærekraftig utvikling, sa Kacirya.

Visegeneralsekretær Aisa Kacyira i UN Habitat under møtet i Asker rådhus

- Vi kommer til å følge nye Asker tett framover og oversette deres prosess slik at den kan bli et eksempel internasjonalt på lokalt lederskap i utvikling og bærekraft, sa Kacyira.

Nye Asker først i Norge

Nye Asker kommune er den første kommunen i Norge som er tatt inn i UN Habitats program- og metodebase for lokal implementering av de globale bærekraftsmålene. Se: http://localizingthesdgs.org/story/view/134

Allerede i oktober 2016 vedtok fellesnemnda for nye Asker at FNs bærekraftsmål skal innarbeides som rammeverk for utformingen av den nye kommunen. - Dette er et formelt vedtak som forplikter oss helt konkret i byggingen av vår nye kommune, sier Lene Conradi, som er leder i fellesnemnda for nye Asker og ordfører i Asker kommune.

Internasjonal og nasjonal oppfølging

– Som en liten norsk kommune i det globale samfunnet er vi privilegert som får arbeide direkte med FNs bosettingsprogram, og får oppfølging fra FN-systemet når vi jobber med bærekraftsmålene, sa Conradi. På nasjonalt nivå kommer KS til å følge nye Askers utvalg for kommuneplan og FNs bærekraftsmål. – Vi ser at Asker er den første kommunen i Norge som gjør denne jobben grundig, og vet at flere kommuner er i ferd med å gjøre det samme. Derfor følger vi nye Asker-arbeidet tett for å samle lærdom og erfaringer som andre kommuner kan dra nytte av i sine prosesser, sa Knut Hjorth-Johansen i KS.

Måling

- Verden blir stadig mindre, og de lokale myndigheter blir stadig viktigere når det gjelder lederskap og samarbeid for en bærekraftig utvikling, sier Douglas Ragan, som leder UN Habitats avdeling for "Youth and Livelihoods - Urban Economy". - Når vi lager "Roadmap for localizing the SDGs» er det et kontinuerlig arbeid som skal gi lokale myndigheter verktøy for å implementere bærekraftsmålene, og like viktig: å måle progresjon og egne suksesskriterier.

Douglas Ragan, leder UN Habitats avdeling for "Youth and Livelihoods - Urban Economy"

- Bærekraftsmålene er ikke bare ideelle visjoner, men de følges også av måleverktøy for suksessoppnåelse. På politisk nivå må man få på plass systemer for oppfølging og målinger, og for en kommune som Asker vil mål nummer 11 være særlig relevant: «Bærekraftige byer og samfunn». Her eksisterer allerede gode rammeverk for utvikling av måleindikatorer
(Se http://localizingthesdgs.org/library/60/SDG-Goal-11-Monitoring-Framework-A-guide-to-assist-national-and-local-governments-to-monitor-and-report-on-SDG-goal-11-indicators.pdf og https://unhabitat.org/sdg-goal-11-monitoring-framework/

Hvordan skal vi følge opp dette i nye Asker?

Asker samarbeider med KS for å lage gode nasjonale måleindikatorer for norske reformkommuner som ønsker å tilnærme seg FNs bærekraftsmål. I Norge har Finansdepartementet gitt det nasjonale ansvaret for disse måleindikatorene til Statistisk Sentralbyrå, slik man i EU har tilsvarende prosesser med Eurostat. Gevinstrealisering og måling i nye Askers kommuneplanarbeid følger også den europeiske modellen som definerer omlag 100 nøkkelindikatorer som spesielt relevante for offentlig sektor i Europa. Nye Asker har i tillegg opprettet kontakt med forsknings- og utviklingsavdelingen i FNs "Human Settlements Programme" om nettopp målinger og oppfølging. I tillegg er vi i kontakt med Uppsala kommune i Sverige, som allerede har utarbeidet et forslag til oppfølging av FNs bærekraftsmål i sin kommuneplanlegging, med egne måleindikatorer tilpasset egne forhold.

Se presentasjonene fra nye Asker og UN Habitat:

UN Habitat: “Localizing the SDGs” (pdf)

Nye Asker: «The ADGs in new Asker» (pdf)

Se også:

SDGs adopted as framework for Norwegian municipality
New Asker is adopting the UN Sustainable Development Goals as a framework for the reformulation of the new municipality.
https://unhabitat.org/norwegian-municipality-adopts-uns-sdg-for-reformulation/

Hvordan jobber vi med FNs bærekraftsmål? https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/aktuelt-nye-asker-kommune/hvordan-jobber-vi-med-fns-barekraftsmal/

Regjeringen bruker nye Asker som eksempel i sin rapport «One Year Closer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/oppfolging-2030-agendaen/id2564827/

UN Habitat: https://unhabitat.org/