- Vi ønsker at « nye Asker» og den nye kommuneplanen tuftes på de 17 bærekraftsmålene til FN som ble vedtatt for nøyaktig ett år siden. Vi er i en unik situasjon når vi nå skal bygge en helt ny kommune. Sammen kan vi tenke nytt og ta nye grep for å videreutvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, sier ordfører i Asker, Lene Conradi, på vegne av ordførerne fra de tre kommunene som innen 1.1. 2020 utgjør nye Asker.

Det er nøyaktig ett år siden FNs medlemsland vedtok 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De trådde i kraft 1. januar 2016.

- Bærekraftsmålene gjelder for alle land. Det betyr at det også gjelder alle kommuner. Kommunen har ansvar for menneskene fra før fødselen til etter graven. Vi ønsker derfor å legge bærekraftsmålene til grunn for den helhetlige kommuneplanen for den nye kommunen, sier Eva Norén Eriksen. 

Handle lokalt, tenke globalt

De tre understreket at de på denne måten kan gjøre alvor av å handle lokalt, og tenke globalt. Dermed vil den nye kommunen både skape gode lokalsamfunn, gode tjenester og samtidig være en aktiv bidragsyter i å nå FNs bærekraftsmål.  

- Slik vil vi få et nytt og spennende rammeverk for lokalpolitikken. Vi vil kunne se vår egen politikk og våre prioriteringer i et internasjonalt perspektiv, sier Monica Vee Bratlie.

I tråd med intensjonsavtalen

De nye bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene kombinerer kampen mot fattigdom med fornyet innsats for å ta vare på miljøet, sikre tilgang til vann og energi, skape arbeidsplasser og sikre bærekraftig forvaltning av verdens hav. Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses.

Dette er helt i tråd med målsettingene i Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene:

 • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 • Styrket lokaldemokrati

Fellesnemnda for kommunesammenslåingen har konstituerende møte fredag 30. september. Ordførerne ønsker at det skal legges opp til at det utarbeides en sak til fellesnemnda og de tre kommunestyrene, som beskriver arbeidet med å planlegge og innarbeide FNs bærekraftsmål i kommuneplanen. Kommuneplanen vil vedtas og tre i kraft fra 2020 og legge grunnlaget for utviklingen av nye Asker kommune.

- Vi er begeistret for ideen og håper og tror at både fellesnemnda og de tre kommunestyrene synes dette kan bli en spennende sak å se nærmere på. Dette er foreløpig helt i støpeskjeen, og vi understreker at det nå må legges opp til gode prosesser med medvirkning fra ulike deler av organisasjonen og lokalsamfunnet for å få til dette, sier Conradi.

Gjelder alle land

Målene er ikke bare en plan for utviklingslandene. De er myntet på innenrikspolitiske forhold i alle land.  Den nye agendaen (Agenda 2030) er tydelig på hvilke rammevilkår som må ligge til grunn for at man skal lykkes med dette arbeidet. Den peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling. Målene tar sikte på å realisere menneskerettighetene for alle. Budskapet er at ingen skal etterlates: No one will be left behind.

- Selv om vi allerede har svært gode forutsetninger for gode lokalsamfunn i Hurum, Røyken og Asker, kan bærekraftsmålene være vel så viktige og relevante for oss når vi nå skal bygge og videreutvikle en ny norsk kommune, understreker de tre ordførerne.

Fakta om FNs 17 bærekraftsmål (SDG):

 • 25. september 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene.
 • Den 1. januar 2016 trådde de nye bærekraftsmålene – SDG – i kraft.
 • De neste femten årene vil «Agenda 2030» bidra til å gi retning for bærekraftig utvikling.
 • De nye bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.
 • Målene kombinerer kampen mot fattigdom med fornyet innsats for å ta vare på miljøet, sikre tilgang til vann og energi, skape arbeidsplasser og sikre bærekraftig forvaltning av verdens hav. Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses.
 • Bærekraftsmålene erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000. Flere av tusenårsmålene har blitt videreført i bærekraftmålene.

Bærekraftsmålene:

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling 
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.

Les mer om Bærekraftmålene på NORADS nettsider.

Bilde av ordførere
Ordførerne Eva Norén Eriksen (Røyken), Lene Conradi (Asker) og Monica Vee Bratlie (Hurum) møttes fredag 23. september for sammen å lansere ideen om å benytte FNs 17 bærekraftsmål som rammeverk for kommuneplanleggingen i den nye kommunen.