Fredag 16. mars la underutvalg for FNs bærekraftsmål fram sitt arbeid for fellesnemnda. Utvalget har utviklet et metodeverktøy for hvordan FNs bærekraftsmål kan benyttes som rammeverk for kommuneplan for nye Asker kommune.

Med FNs bærekraftsmål som et retningsgivende rammeverk for den nye kommunen, utfordres nye Asker kommune til å løfte blikket ved å sette seg selv inn i en større kontekst.

Les underutvalgets rapport FNs bærekraftsmål som rammeverk for felles kommuneplan for nye Asker kommune (PDF) 

Plansje med alle FNs 17 bærekraftsmål i farger
FNs 17 bærekraftsmål
Illustrasjon: FN-sambandet

Metode

Metodeverktøyet som har blitt utviklet har tre nivåer. Verktøyet tar for seg hvert enkelt bærekraftsmåls betydning for nye Asker kommune, utvelgelse av relevante delmål, og forslag til hvilke fremtidige muligheter nye Asker kommune har for å levere på hvert enkelt delmål og hvilke eventuelle utfordringer dette vil adressere som er relevante for kommunen.

Vesentlighetsvurdering

Underutvalg FNs bærekraftsmål har gjennomført en vesentlighetsvurdering. En vesentlighetsvurdering er en prioritering av FNs bærekraftsmål basert på de områdene hvor nye Asker kommune har størst påvirkning, sett i forhold til områdene kommunen ønsker å prioritere høyest i sitt arbeid for å tilby gode tjenester til innbyggere i kommunen. Fellesnemnda ble forelagt underutvalgets prioriteringer og begrunnelse for valgte mål i møte 16. mars.

Målene som ble valgt av utvalget er:

  • mål tre – God helse,
  • mål fire – God utdanning,
  • mål ni – Innovasjon og infrastruktur,
  • mål 11 – Bærekraftige byer og samfunn
  • mål 13 – Stoppe klimaendringene 
  • mål 17 – Samarbeid for å nå målene.

Bred medvirkning om videre arbeid med målene

Underutvalget anbefaler at resultatet av vesentlighetsvurderingen bør danne utgangspunkt for en bredere medvirkningsprosess hvor representanter fra kommunens viktigste interessenter inviteres inn og får mulighet til å komme med innspill på hvordan nye Asker kommune kan nå de bærekraftsmålene som er prioritert.

Se presentasjonen fra møtet i fellesnemnda 16. mars (PDF)

Bakgrunn

Fellesnemnda for nye Asker vedtok 28. oktober 2016 at FNs bærekraftsmål skal innarbeides som rammeverk for utformingen av planprogram og kommuneplan for den nye kommunen og nedsatte deretter et politisk og administrativt delprosjekt for arbeidet med kommuneplan for nye Asker. Dette delprosjektet fikk tre politiske underutvalg – underutvalg FNs bærekraftsmål, underutvalg tjenesteutvikling og underutvalg samfunnsutvikling. Pure Consulting ble valgte som ekstern samarbeidspartner for arbeidet med FNs bærekraftsmål og fasilitering av prosessen med å utvikle et metodeverktøy. 

Presentasjon for fellesnemnda 16. mars 2018

Leder av underutvalget FNs bærekraftsmål Susanne Vist Presentasjon administrasjon Frida Vesseltun presenterer mål fire Presentasjon av underutvalgets arbeid for fellesnemnda 16. mars